Πρυτανεῖον, см. Attica, 13, и Βουλή, 4, — Δικαστήριον ἐν πρυτανίω см. Ἐφέται.