Πρύτανις, вообще значит начальник, старшина, особенно председатель коллегии; в некоторых государствах название высшей правительственной власти; его можно сравнить с афинскими архонтами (которые до Солона, вероятно, также назывались πρυτάνεις) по отмене царского правления. О пританах афинского совета см. Βουλή. Ο πρυτάνεις τῶν ναυκράρων см. Ναυκραρία.