Ἔφεσις, апелляция. Против приговора суда гелиастов собственной апелляции не могло быть. Лишь при приговоре за неявку в суд обвиненный мог апеллировать (τὴν μὴ οὖσαν ἀντιλαχεῖν, если процесс велся перед диэтетами; τὴν ἔρημον ἀντιλαχεῖν, если он велся перед судьями) под тем предлогом, что на извинение его в неявке не было обращено должное внимание или что он замедлил извинением без своей вины. Наоборот, апелляция на приговор диэтета к суду гелиастов случалась часто, причем апеллировавший должен был внести особую судебную пошлину, παράβολον (см. Διαιτητής). Другие случаи см. Meier und Schömann, Att. Process, стр. 766 след.