Историко-филологический указатель к 4-й части соч. Платона/ДО

Историко-филологический указатель к 4-й части соч. Платона
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Историко-филологический указатель к 4-й части соч. Платона // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 4. — С. 464—470.

[464]
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ
къ 4-й части соч. Платона.

Ἅβατος ψυχή, стр. 50.
Ἀγάλματα — 24.

Агатонъ — 122. 145. 146. 131; произноситъ рѣчь — 132.

Агезилай — 347.
Агнецъ — 23.
Агрея или Агра — 21.
Ἀγρικῷ σοφίᾳ χρῆσθαι — 22.
Адвокаты — 433.
Адрастея — 59.
Адрастъ медоустый — 98.
Ἀεί ποτε — 424.
Академія — 237.
Ἀκμή — 23.
Акуменъ — 17.
Акусилай — 157.
Алкеста — 101.

Алкивіадъ — 124, произноситъ рѣчь — 139. 145.

Алтарь Весты — 55.
Амазонки — 338.
Аммонъ — 338.
Амфилитъ — 406.
Ἀμφί τινα — 279.
Ἂν вмѣсто ἐάν — 282.
Анаксагоръ — 100. 422.
Ананка — 184.
Ἀναπεμπάσασθαι — 263.
Андрогины — 176.
Ἄνθρωπος безъ члена — 97.
Ἀνυποδησία философовъ — 1 46.
Анталкидскій миръ — 349.

Антифонъ — 332. 98.
Ἀπο — по причинѣ — 24.
Аполлодоръ — 121 сл.
Ἀποτελούμενα — 461.
Ἄρδειν — 110.
Ареопагъ — 22.
Аристогитонъ — 165.
Аристодемъ — 120. 140.
Аристократія — 336.

Аристофанъ — 122, произноситъ рѣчь — 129. 153, другъ Діониса и Афродиты — 156.

Архелай — 405.
Архинъ — 329.
Аспазія — 331.
Ἄστυ — 399.
Астрономія — 173.
Ἄτεχνος или ἄλογος τριβή — 83. 93.
Афродита небесная и земная — 169.

Ахиллесъ и Патроклъ относительно къ возрасту — 160 сл.

Αὐτό — главное — 238.

Безсмертіе животныхъ и безсмертіе человѣка — 203, безусловное и относительное — 54.

Блуждать въ преисподней — 75.

Богъ самъ внушаетъ отвагу героямъ — 159.

Болѣзнь глазъ сообщается чрезъ зрѣніе — 73.

Борей — 21.
Бразидъ — 221.

[465]

Бѣлые кони — 70.
Вакисъ — 405.
Вакханки — 68.
Βαπτίζεσθαι — 153.
Βασιλικόν и ἡγεμονικόν — 68.
Вздернутый носъ — 70.

Вліяніе солнца, земли и луны на образованіе половъ — 176.

Возношеніе въ міръ мыслимый идеями ума — 58.

Война противъ Кадмеянъ — 338, противъ Аргивянъ — 338, противъ Персовъ — 339, противъ Лакедемонянъ — 343, пелопонезская — 343, сицилійская — 344, элевзинская — 346.

Воспитаніе юношества у Лакедемонянъ — 283.

Βρεντίεσθαι — 221.
Высота мыслей — 99.
Ганимедъ — 72.

Гармонія Гераклитова, см. Гераклитова гармонія.

Γελοῖος имѣетъ дв. знач. — 174.
Γένεσις собств. им. — 157.
Геніи — 195.
Геній Сократа — 412.
Γενναῖα θρέμματα — 84.

Гераклитова гармонія — 171, παλίντονος ἁρμονία — 253, мнѣніе объ относительности явленій — 291.

Главконъ — 146.

Глаголъ въ единств. числ. съ именами множественнаго — 173.

Γλυκύς — 290.
Γνῶσθι σεαυτόν — 22.
Голова Горгоны — 188.
Горгіасъ — 280.
Движеніе — 50.
Двойств. число въ глаголахъ — 135.
Двѣ части міра — 55.
Двѣнадцать боговъ — 55.
Девять архонтовъ — 31.
Дедаловы статуи — 372.
Δαίμονες — злые духи — 263.
Δαιμόνιον — 44.
Δὴ въ смыслѣ ироническомъ — 148. 340.

Дилемма въ заключеніи Іона — 386.
Δημιουργός — 369.
Δεινός — 50.
Діонисій грамматистъ — 422.
Діонъ ораторъ — 329.
Діотима — 193.
Доброе и прекрасное — то же — 192.
Додонскій дубъ — 108.
Δόξα и ἐπιστήμη — 194.

До-мірное существованіе душъ — 55 сл., 67.

Дромы — 17.
Душевное бремененіе — 203.
Дѣйственность слова — 99.
Дѣленіе на части — 92.
Ἐὰν εἴπω οὔτωσι — 209.
Евмолпъ — 338.
Εἰ μὴ αδικῶ γε — 333.
Εἵδος — 61.
Εἰς ἄνδρας τελεῖν — 354.
Εἰς καλὸν ἤκεις — 150.
Εἰςηγεῖσθαι, συμβουλέυειν — 154.

Ἐκ τοῦ παραχρήμα противуп. λέγειν τι βουλευσάμενον — 168.

Ἔν καὶ πολλά — 92.
Ἐν τοῖς прибавл. къ прев. степ. — 156.

Ἐνδεής въ значеніи предлежательн. подлежат. — 262.

Ἐξ ὑπογυίου γενέσθαι — 330.
Ἐπὶ θύρας ἰέναι — 50.
Епидавръ — 366.
Ἐπειδή съ неоконч. — 149.
Ἔπειτα, част. заключительная, — 163.
Ἔπηλυς — 335.
Ἔργον ποιῆσθαι — 27.
Ἐρεῖν съ предлог. ἐπὶ — 329.
Ἕρμαίον — 215.
Ἐῤῥομένως ῥωσθεῖσα (ἐπιθυμία) — 37.
Ἐρ&ιτικός — 59.
Ἑταιρίστριαι — 179.
Ἕτερον — худое — 259.
Εὐήθης — 45.
Женщины въ Аѳинахъ — 163.
Животное смертное и безсмертное — 53.
Законъ = обычай — 179.
Зенонъ элейскій — 85.

[466]

Ζεύς φίλιος — 30.
Значеніе собств. именъ — 47.
Ивиковы журавли — 44.
Ивикъ — 44.
Игра въ четъ и нечетъ — 241.
Идея — 52.
Идолъ — 73.
Изступленіе — 48—62.
Илиссъ — 21.
Илиѳія — 200.
Именит. пад. вмѣсто зват. — 145. 278.
Ἡμεῖν вмѣсто πρὸς ἡμᾶς. 366.
Иниціаты — 63.
Инопидъ — 422.

Иппархъ (діалогъ) — сочиненіе подложное — 437; догадка о его писателѣ — 438; его идея — 438.

Иппархъ принесъ въ Аѳины сочиненія Омира — 445.

Иппіасъ большій (діалогъ) — характеристика собесѣдниковъ — 269; содержаніе — 269—277.

Иппіасъ — 58; его личность — 267. 269. 285. 289.

Иппократово опредѣленіе природы тѣла — 100.

Иппократовы правила — 170.
Иппоталъ — 237.
Ира, или Юнона, — 68.
Иродикъ мегарскій — 19.
Искуства благородныя и низкія — 427.
Исократъ — 115.
Истинно сущее — 57.
Ιδιώται — 404.

Ἰδιῶτης — прозаикъ — 79; противупол. τῷ ποιητῇ — 157.

Ἰδιολογεῖσθαι — 398.
Ἱεροποιός — 243.
Ἵμερος отъ ἰέναι, μέρη и ρεῖν — 65.
Іонія основана сыновьями Кодра — 385.

Іонъ (діалогъ); намѣреніе писателя — 359 сл. части діалога и цѣль его — 362, время написанія — 363 сл.

Іоняне любили слушать рапсодистовъ — 366.

Калликрита — 408.

Калліопа — 81.
Κάλλος τῶν ὀνομάτων — 95.
Καλοὶ κἀγαθοί — 401.
Καλὸν ὄνομα — 401.
Καλός — 278.
Κατὰ κράτος — неплатоническое — 438.
Κατασχόμενος или κατεχόμενος — 49.
Кевисъ — 43.
Καὶ δη καὶ μάλιστα — 367.
Καὶ μήν — 145.

Καὶ послѣ слова, предъ которымъ должно бы стоять — 155.

Керамикъ — 344. 398.
Клеовулъ линдскій — 90.
Κινεῖν отъ κιέω или κίεω — 51.

Клитофонъ (діалогъ), вопросъ о его полнотѣ или неполнотѣ, подлинности или неподлинности — 455 сл.

Клятва въ любви — 166.
Кононъ — 350.
Коннъ — 332.
Κόραι — 24.
Кориванты — 374.
Кораксъ — 94.
Короткая шея — 70.
Корыстолюбіе — 433. 439. 442.
Котилъ — 211.
Круговращеніе неба — 57.
Ктизиппъ — 237.

Кузнечики — символы говорливости — 79, питаются росою — 80, кладутъ яйца — 178.

Купонъ человѣка — 178.

Лакедемоняне — 286, запретили Мантинейцамъ возвращаться въ ихъ городъ — 181.

Лампръ — 332.
Лигіи (музы) — 34.
Лигурійцы — 34.

Лизисъ (діалогъ), его форма — 227, тема — 228, содержаніе — 228—231, постепенное восхожденіе къ идеѣ дружбы — 281 сл., количество и качество бесѣдующихъ лицъ — 232, метода — 233, цѣль — 234, время написанія — 235.

Лизисъ — 238.

[467]

Лизіасъ — 17, его рѣчь — 25.
Ликей — 237.
Линнейскій театръ — 152.
Λειποταξία — 159.
Логографы — 76.
Логодедалы — 94.
Λόγος ψιλός — 338.
Магнитъ — 373.
Μακρὸν — 261.
Μανικός — 147.

Μαντική ἔνθεον — 48, производится отъ μανικῆ — 49.

Мараѳонская битва — 340.
Марсіасъ — 213.
Матросы у Грековъ — 46.
Μεγάλα ἀσκλήπεια — 366.
Менексенъ — 238. 329.

Менексенъ (діалогъ) — 310, предметъ его — 321, характеръ — 322, направленіе — 324. форма — 325, цѣль — 326, подлинность — 327.

Месть у язычниковъ — дѣло человѣка мужественнаго — 158.

Μεταβάλλείν τι и μεταλαμβάνείν τι — 41.
Μεταξὺ τῶν λόγων — 23.
Методы познанія — 91.
Μη послѣ себя принимаетъ οὐ — 250.
Митродоръ лампсакскій — 367.
Міръ мыслимый и чувственный — 55.
Мнѣніе пріобрѣтенное — 36.
Морихіасъ — 18.

Мудрецы — софисты — 81, удалялись отъ дѣлъ гражданскихъ — 279.

Музыка и гимнастика — 423.
Μουσία τῶν λόγων — 95.
Μυθολογεῖν, διαλέγεσθαι — 111.
Μύθος — 35.
Μῶν принимаетъ μή — 244.
Наклоненія звѣздъ — 423.
Начало зла — 54.
Небо, по представленію Платона — 57.
Несторъ — 84.
Νόμος κατεσθηκός=ἄγραφος — 26; см. законъ.
Νοσεῖν — 201.
Νυμφόληπτος — 37.
Ξεναγούμενος — 24.

Обычай ходить босикомъ — 21, украшать головы вѣнками — 209, разуваться для возлежанія — 210.

Οἷ вмѣсто ποῖ — 149.

Οἰωνιστική производ. отъ οἴησις, νοῦς и ἱστορία — 49.

Олимпъ музыкантъ — 372.
Омириды или омиристы — 368. 66.
Ὅμοιος — 147.
Ὁμοιοτέλευσις — 168.

Описаніе коней, какъ символовъ души — 69.

Ораторы избираются народомъ — 329, льстятъ народу — 19.

Ориѳія — 21.
Ὀρθοέπεια — 95.
Орлиный носъ — 69.
Ὅροι — 281.
Орфей — 373.
Ὀρχεῖσθαι — 333, ἀποδύντα ὀρχεῖσθαι — 333.
Ὃς вмѣсто οἶος — 47.
Острова блаженныхъ — 160.

Ὅτι предъ различными наклоненіями — 341.

Οὔκουν γε — 78.
Οὕτω, употребл. δεικτικῶς — 154. 161.

Павзаній — 122, произноситъ рѣчь — 126. 152. 161. 164.

Павзаніева пауза — 168.
Паламидъ — 84.
Память — 202.
Панаѳинеи — 367.
Панегиристы — 320.
Панопсовъ ручей — 237.
Παρά τινος ἀφικνεῖσθαι — 408.
Парійцы — 348.
Парка — 200.
Парменидова ѳеогонія — 184.
Πᾶσα ἡ ψυχή и πᾶσα ψυχή — 53.
Педагоги у Грековъ — 264.
Παιδεραστία — 4—6.
Παῖδες ἀνθρωπίνοι — 205.
Παιδία καὶ τροφή — 334.
Пелей и Теламонъ — 405.
Пенія (бѣдность) — 196.
Пентатлъ — 428 сл.

[468]

Первый человѣкъ родился изъ земли — 336.

Періандръ коринѳскій — 405.
Періодическое рожденіе души — 89.
Періодъ существованія міра — 60.
Пизистратъ — 444 сл.

Пиръ (діалогъ) — 119; форма его — 120—124, характеристика говорящихъ лицъ — 120, содержаніе — 124—141, цѣль его — 141, сравненіе его съ Федромъ — 142.

Письменность относительно къ памятованію — 107, не всегда полезна — 108.

Ποὶ δή καὶ πόθεν — 17.
Ποιεῖν противуп. συγγράφειν — 239 сл.
Ποίησις ψιλή — 114; κατὰ μουσικήν — 186.
Ποικίλος — 164.
Ποιῶν вмѣсто πεποίηκας — 150.
Побужденія къ добру — 158.

Побѣда — при Платеѣ — 342, — при аргинузскихъ островахъ — 345.

Поговорки: οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις — 43; βάλλ᾽ εἰς μακαρίαν — 297; ἀτριβῆ τὴν τραχήλην ἔχειν — 423.

Подобное движется подобнымъ — 251.
Подражаніе Богу — 58.
Πολέμαρχος — 353.
Полосъ — 95.
Πολυπλοκώτερον θήριον — 23.

Поминовеніе по умершимъ воинамъ — 319.

Порицаніе умершихъ было преступленіемъ — 280.

Портикъ Зевса Элевѳерія — 398.
Поръ (богачь) — 196.

Пословицы: ἀνιέναι εἰς τὰς ὁμοίας λαβάς — 33, θρέμματά τε καὶ ἐπιτηδεύματα — 40; ἦλιξ ἤλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα — 40; ὀστράκου περιστροφή — 41; γλυκὺς ἄγκων — 77; περὶ ὄνου σκιᾶς — 82; τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν — 103, Αδωνίδος κῆποι — 109; ὕδατι γράφειν — 110; κοινὰ τὰ τῶν φίλων — 116, 242; αὐτόμαθοι δ᾽ ἀγαθοὶ δειλῶν — ἐπὶ δαῖτας ἴασι — 148; βαλῶν γε οἴει ἐκφεύξεσθαι — 174; ὥσπερ οἱ τὰ ὤα ταῖς θριξὶ διαιροῦντες — 177; οἶνος καὶ ἀληθεία

— 216; πρίν τι κακὸν παθέειν, ῥεχθέν δέ τε νήπιος ἔγνω — 222; γραῶν ὕθλος — 240; ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ὡς δυνάμεθα — 310; μηδὲν ἄγαν — 352; συμβουλή — ἱερὸν χρῆμα — 400.

Постепенное перехожденіе отъ истины къ лжи — 86.

Потидея — 219.
Похвала соли — 155.

Поэтическое воодушевленіе и философское созерцаніе — 373.

Πρᾶγμα — 287.
Правильныя мнѣнія — 194.
Прилагат. вмѣсто нарѣчія — 381.
Προδιδάσκειν — 294.
Продикъ — 94. 210.

Происхожденіе высоко цѣнилось у Грековъ — 334.

Происхожденіе человѣческаго рода — 56.
Προςαγορεύειν, ὀνομάζειν — 401.
Протагоръ — 280.
Профильныя изображенія — 181.
Πτέρος — 67.

Πού за частицею γέ — 252, прежде своего глагола — 77.

Пустословіе и верхоглядство о природѣ — 99.

Райскія удовольствія — 88.
Различіе душъ — 67 сл.

Разсказъ о пирѣ — 144, какъ онъ совершался — 152.

Разсказъ Продика объ Ираклѣ — 155.
Рапсодіи — 113.

Рапсодисты одѣвались въ разноцвѣтныя платья — 376.

Ῥητόν, ἄῤῥητον — 314.
Роды поэтическихъ произведеній — 374.
Сады Адониса — 108.
Санніонъ — 414.
Сатировскія и силеновскія драммы — 223.
Свобода избранія жизни — 61.
Сивилла — 406.
Силены въ мастерскихъ — 212.
Символическое изображеніе души — 52.
Симміасъ — 43.
Сирены — 80.

[469]

Сладкій рукавъ Нила — 76.

Словесныя искуства Нестора и Одиссея — 84.

Σκηπτόμενος — 210.
Содержаніе перепеловъ — 248.

Сократъ — 123, произноситъ рѣчь — 133, прологъ ея — 133, первая часть — 135, вторая часть — 136, знатокъ предметовъ эротическихъ 18, 156, силенообразенъ — 212.

Солонъ постановилъ читать Омира — 445.

Соперники (діалогъ), его заглавіе, подложность, части — 419; недостатки и погрѣшности въ его содержаніи — 420.

Софисты — βασιλήες δωροφάγοι — 93.
Сочиненія учительныя — 113.

Сраженіе при Деліи — 220, при Эгосъ-Потамосѣ — 346.

Στατερὰ отъ στατεύειν — 43.
Статуя Зевса — 32.
Степени жизни — 60.
Степени знанія — 205.
Стизимвротъ ѳасійскій — 367.
Стизихоръ имерейскій — 46.
Στρέφεσθαι — 34.

Судопроизводство и справедливость — 431.

Сухой потъ — 39.
Σύγγραμμα — 78.
Σύμβολον — 179.
Σῶμα отъ σῆμα — 63.
Τὰ ἥττω κρείττω ποιεῖν — 455.
Тамиръ цитристъ — 373.
Τὰ νῦν — 366.
Ταῦτα вмѣсто διὰ ταῦτα — 148.
Ταφὰς ποιεῖν и θάπτειν — 329.
Τέκτων и ἀρχιτέκτων — 427.
Терминологія риторовъ — 94. 95.
Теутъ — 106.
Тизіасъ — 94.
Тиннихъ — 375.
Τὸν ἑαυτόν — 77.
Тразиллъ — 414.
Тразимахъ киликійскій — 95.
Τραχηλιζόμενος — 423.
Три олимпійскихъ сраженія — 74.

Украшенія при жертвоприношеніяхъ — 241.

Улиссъ — 84.

Умѣренные труды улучшаютъ тѣло — 426.

Уранія — 81.
Фалера — 145.
Фаносѳенъ — 385.
Фармакея — 22.

Федръ (діалогъ), вступленіе — 3. 4, содержаніе — 6—14; время его написанія — 14. 16.

Федръ, его характеристика — 3, его рѣчь — 124. 153. 155. 156.

Φεύγειν φυγῇ — 184.
Философія τὰ ἑαυτοῦ παιδικά — 61.
Философія по понятію Павзанія — 165.

Философія въ смыслѣ образованности ума — 328.

Философія — μεγίστη μουσική — 59.
Φιλοσοφία и φίλογυμναστία — 425.
Философствовать безъ хитрости — 61.
Философствуетъ кто? — 256.
Философъ — начало имени — 114.
Философы истолкователи миѳовъ — 22.
Φοιτὸς или φοιτάλιος — 67.
Φορτικόν πρᾶγμα — 33.
Φυτά — 398.

Характеръ краснорѣчія софистическаго — 81.

Хармидъ, сынъ Главкона, — 222.
Хоревты или хористы — 146. 377.
Χρήσιμον, см. ὠφέλιμον.
Ψυκτῆρ — 211.
Царь въ аѳинской формѣ правленія — 337.
Цѣль человѣческой жизни — 105.

Чувственное по прототипамъ мыслимаго — 63.

Эврипидова Меланиппа — 154.
Эвтидемъ, сынъ Діоклея, — 222.
Эгистъ — 404.

Экспедиція въ Сицилію — 416, противъ Кипра — 342.

Эмпедоклъ — 169.
Эпей ваятель — 372.
Эпикратъ — 18.

[470]

Эриксимахъ — 222, его рѣчь — 153. 169.
Эрміады или эрмы — 446.
Эросовъ два — 162. 169.

Эросъ не имѣетъ родителей — 157, его рожденіе — 196.

Эросъ въ сердцѣ — 190.
Эросъ всенародный — 172.
Эфебы — 328. 354.
Эфіалтъ и Отосъ или Отъ — 177.
Ѳамусъ — 107.

Ѳеагъ (діалогъ), подложность его — 389, содержаніе — 390, ложный взглядъ писателя на Сократова генія — 391, недостатокъ связности и естественности

— 392, языкъ діалога — 394, его древность — 395, догадка о его писателѣ — 395.

Θεηλάτοι καὶ οὐρανοπετεῖς δαίμονες — 53.
Ѳеодоръ византійскій — 93.
Ѳессалійскіе лошади и наѣздники — 283.
Θρύπτεσθαι — 20.
Ὕπακρος — 428.
Ὑπάρχειν — 189.
Ὑπό τι — 45.
Ὑποδιδάσκαλοι — 377.
Ὥπως съ будущ. изъяв. наклоненія — 150.
Ὡς усиливающее — 23.
Ὠφέλιμον καὶ χρήσιμον — 305.