Страница:Сочинения Платона (Платон, Карпов). Том 4, 1863.pdf/473

Эта страница была вычитана
468

Первый человѣкъ родился изъ земли — 336.

Періандръ коринѳскій — 405.
Періодическое рожденіе души — 89.
Періодъ существованія міра — 60.
Пизистратъ — 444 сл.

Пиръ (діалогъ) — 119; форма его — 120—124, характеристика говорящихъ лицъ — 120, содержаніе — 124—141, цѣль его — 141, сравненіе его съ Федромъ — 142.

Письменность относительно къ памятованію — 107, не всегда полезна — 108.

Ποὶ δή καὶ πόθεν — 17.
Ποιεῖν противуп. συγγράφειν — 239 сл.
Ποίησις ψιλή — 114; κατὰ μουσικήν — 186.
Ποικίλος — 164.
Ποιῶν вмѣсто πεποίηκας — 150.
Побужденія къ добру — 158.

Побѣда — при Платеѣ — 342, — при аргинузскихъ островахъ — 345.

Поговорки: οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις — 43; βάλλ᾽ εἰς μακαρίαν — 297; ἀτριβῆ τὴν τραχήλην ἔχειν — 423.

Подобное движется подобнымъ — 251.
Подражаніе Богу — 58.
Πολέμαρχος — 353.
Полосъ — 95.
Πολυπλοκώτερον θήριον — 23.

Поминовеніе по умершимъ воинамъ — 319.

Порицаніе умершихъ было преступленіемъ — 280.

Портикъ Зевса Элевѳерія — 398.
Поръ (богачь) — 196.

Пословицы: ἀνιέναι εἰς τὰς ὁμοίας λαβάς — 33, θρέμματά τε καὶ ἐπιτηδεύματα — 40; ἦλιξ ἤλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα — 40; ὀστράκου περιστροφή — 41; γλυκὺς ἄγκων — 77; περὶ ὄνου σκιᾶς — 82; τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν — 103, Αδωνίδος κῆποι — 109; ὕδατι γράφειν — 110; κοινὰ τὰ τῶν φίλων — 116, 242; αὐτόμαθοι δ᾽ ἀγαθοὶ δειλῶν — ἐπὶ δαῖτας ἴασι — 148; βαλῶν γε οἴει ἐκφεύξεσθαι — 174; ὥσπερ οἱ τὰ ὤα ταῖς θριξὶ διαιροῦντες — 177; οἶνος καὶ ἀληθεία

— 216; πρίν τι κακὸν παθέειν, ῥεχθέν δέ τε νήπιος ἔγνω — 222; γραῶν ὕθλος — 240; ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ὡς δυνάμεθα — 310; μηδὲν ἄγαν — 352; συμβουλή — ἱερὸν χρῆμα — 400.

Постепенное перехожденіе отъ истины къ лжи — 86.

Потидея — 219.
Похвала соли — 155.

Поэтическое воодушевленіе и философское созерцаніе — 373.

Πρᾶγμα — 287.
Правильныя мнѣнія — 194.
Прилагат. вмѣсто нарѣчія — 381.
Προδιδάσκειν — 294.
Продикъ — 94. 210.

Происхожденіе высоко цѣнилось у Грековъ — 334.

Происхожденіе человѣческаго рода — 56.
Προςαγορεύειν, ὀνομάζειν — 401.
Протагоръ — 280.
Профильныя изображенія — 181.
Πτέρος — 67.

Πού за частицею γέ — 252, прежде своего глагола — 77.

Пустословіе и верхоглядство о природѣ — 99.

Райскія удовольствія — 88.
Различіе душъ — 67 сл.

Разсказъ о пирѣ — 144, какъ онъ совершался — 152.

Разсказъ Продика объ Ираклѣ — 155.
Рапсодіи — 113.

Рапсодисты одѣвались въ разноцвѣтныя платья — 376.

Ῥητόν, ἄῤῥητον — 314.
Роды поэтическихъ произведеній — 374.
Сады Адониса — 108.
Санніонъ — 414.
Сатировскія и силеновскія драммы — 223.
Свобода избранія жизни — 61.
Сивилла — 406.
Силены въ мастерскихъ — 212.
Символическое изображеніе души — 52.
Симміасъ — 43.
Сирены — 80.

Тот же текст в современной орфографии

Первый человек родился из земли — 336.

Периандр коринфский — 405.
Периодическое рождение души — 89.
Период существования мира — 60.
Пизистрат — 444 сл.

Пир (диалог) — 119; форма его — 120—124, характеристика говорящих лиц — 120, содержание — 124—141, цель его — 141, сравнение его с Федром — 142.

Письменность относительно к памятованию — 107, не всегда полезна — 108.

Ποὶ δή καὶ πόθεν — 17.
Ποιεῖν противуп. συγγράφειν — 239 сл.
Ποίησις ψιλή — 114; κατὰ μουσικήν — 186.
Ποικίλος — 164.
Ποιῶν вместо πεποίηκας — 150.
Побуждения к добру — 158.

Победа — при Платее — 342, — при аргинузских островах — 345.

Поговорки: οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις — 43; βάλλ᾽ εἰς μακαρίαν — 297; ἀτριβῆ τὴν τραχήλην ἔχειν — 423.

Подобное движется подобным — 251.
Подражание Богу — 58.
Πολέμαρχος — 353.
Полос — 95.
Πολυπλοκώτερον θήριον — 23.

Поминовение по умершим воинам — 319.

Порицание умерших было преступлением — 280.

Портик Зевса Элевферия — 398.
Пор (богачь) — 196.

Пословицы: ἀνιέναι εἰς τὰς ὁμοίας λαβάς — 33, θρέμματά τε καὶ ἐπιτηδεύματα — 40; ἦλιξ ἤλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα — 40; ὀστράκου περιστροφή — 41; γλυκὺς ἄγκων — 77; περὶ ὄνου σκιᾶς — 82; τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν — 103, Αδωνίδος κῆποι — 109; ὕδατι γράφειν — 110; κοινὰ τὰ τῶν φίλων — 116, 242; αὐτόμαθοι δ᾽ ἀγαθοὶ δειλῶν — ἐπὶ δαῖτας ἴασι — 148; βαλῶν γε οἴει ἐκφεύξεσθαι — 174; ὥσπερ οἱ τὰ ὤα ταῖς θριξὶ διαιροῦντες — 177; οἶνος καὶ ἀληθεία

— 216; πρίν τι κακὸν παθέειν, ῥεχθέν δέ τε νήπιος ἔγνω — 222; γραῶν ὕθλος — 240; ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ὡς δυνάμεθα — 310; μηδὲν ἄγαν — 352; συμβουλή — ἱερὸν χρῆμα — 400.

Постепенное перехождение от истины ко лжи — 86.

Потидея — 219.
Похвала соли — 155.

Поэтическое воодушевление и философское созерцание — 373.

Πρᾶγμα — 287.
Правильные мнения — 194.
Прилагат. вместо наречия — 381.
Προδιδάσκειν — 294.
Продик — 94. 210.

Происхождение высоко ценилось у Греков — 334.

Происхождение человеческого рода — 56.
Προςαγορεύειν, ὀνομάζειν — 401.
Протагор — 280.
Профильные изображения — 181.
Πτέρος — 67.

Πού за частицею γέ — 252, прежде своего глагола — 77.

Пустословие и верхоглядство о природе — 99.

Райские удовольствия — 88.
Различие душ — 67 сл.

Рассказ о пире — 144, как он совершался — 152.

Рассказ Продика об Иракле — 155.
Рапсодии — 113.

Рапсодисты одевались в разноцветные платья — 376.

Ῥητόν, ἄῤῥητον — 314.
Роды поэтических произведений — 374.
Сады Адониса — 108.
Саннион — 414.
Сатировские и силеновские драммы — 223.
Свобода избрания жизни — 61.
Сивилла — 406.
Силены в мастерских — 212.
Символическое изображение души — 52.
Симмиас — 43.
Сирены — 80.