Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона/ДО

Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 1. — С. 444—448.

[444]
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ
къ 1-й части соч. Платона.

Аварисъ стран. 284.
Агатонъ — 63.
Ἀγαθός — 76. 327.
Агаѳоклъ — 65. 230.
Ἂγριοι — 84.
Адимантъ — 63.

αθειν, εθειν, υθειν (оконч. глаголовъ) — 381

Акарнанскіе братья — 164.
Ἀκολοὐθος — 52.
Алкивіадъ — 70. 431.
Амипсіасъ — 158.
Ἀνάκρισις — 309.
Анаксагоръ — 421.
Αναξία — 122.
Анахронизмы — 60. 69.
Андротіонъ — 62.
Анитъ — 416.
Ἄνθρωπος — 61.
Ἀντιτιμᾶσθαι — 396.
Апологіи въ защиту Сократа — 400.

Апологія Сократа — въ отношеніи архитектоническомъ — 385; ея порядокъ и содержаніе — 386 слл.; ея подлинность — 399; время ея написанія — 402.

Ἀπ᾽ ἐλπίδος καταβαλεῖν — 382.

Аполлонъ, какъ родоначальникъ Аѳинянъ — 210.

Аристидъ — 229.
Аристофановы Облака — 157. 408 сл.
Арифронъ — 70.
Ἀρχαῖος — 333.
Ἀτίμητον — 396.
Αὐλή — 54.
Αὐτὸ τοῦτο, т. е. τὴν ψυχήν — 280.

Αὐτοί — 321.
Ἄφετοι — 70.
Ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι — 357.
Аяксъ — 442.
Балансеры — 198.
Борцы — 172.
Βασιλικὴ Στοά — 276. 355.
Βία и Κράτος — 73.
Віасъ — 106.
Βουλευταί — 418.
Βουλὴ ἡ τοῦ Ἀρίου Πάγου — 418.
Βουλὴ ἡ τῶν Πεντακοσίων — 418.
Γέ — 66.
Γενέσθαι καἰ εἶναι — 101.
Геній Сократа — 392. 429.
Геріонъ и Бріарей — 203.
Γέρρα — 245.
Γεώμοροι — 361.
Горгіасъ — 409.
Γραμμαί — 82.
Γραμματισταί — 82.
Γραφή — 355.
Дедалъ — 373.
Δεινόν — 103. 322.
Демокритъ — 85.
Δῆλονότι — 369.
Δημιουργός — 56.
Διαγράμμα — 190.
Діалектика — 191.
Διατριβή — 277.
Δίκη — 355.
Διωκάθειν — 381.
Діоскуры — 195.

Добродѣтель иѳическая и юридическая — 68.

[445]

Δολιχοδρόμοι — 94.
Δόξαν ἡμῖν ταῦτα — 60.
Дропидъ — 267.
Евнухъ — 60.
Εἰς διδασκάλων πέμπειν — 80.
Ἑκτήμορος — 360.
Ἐμμελῶς — 410.
Ἔμπορος — κάπηλος — 58.
Ἐν ἐμαυτοῦ — 281.
Ἔντεχνος σοφία — 73.
Ἐξαναστᾶν — 54.
Εξελέσθαι и ἐξελεῖν τὴν δίαβολήν — 408.
Ἐργολάβοι — 360.
Ἐρήμη, т. е. δίκη — 407.
Ἔρμαιον — 167. 283.
Εὐεργέτης — 436.
Εὗ ἔχει — 80.
Εὐήθεια и εὐήθης — 308.
Εὐτυχία, εὐπραγία — 173.
Законы — изобрѣтеніе древности — 82.

Законы — о доносчикахъ и отвѣтчикахъ — 420; о производствѣ суда — 430.

Законъ и природа — 96 сл.
Зевгзиппъ — 67.
Зевсъ отечественный — 209.
Ἠ = ἤμην — 54.
Ἡδὑ — 90.
Иккосъ тарентскій — 65.
Ἡμεροδρόμοι — 94.
Ἡμῖν, вмѣсто μοί — 363.
Ἡπεῖρος — 224.
Иппіасъ — 60. 62. 96. 409.

Иппіасъ (діалогъ) — 313; его предметъ и содержаніе — 314; его цѣль — 316; изложеніе и время написанія — 220.

Истолкователи — 360.
Ἤ τι ἢ οὐδέν — 404.
Ἰδιώτης — 83.
Ἴημη и ἐφίημη — 405.
Ἴλεω εἴητον — 167.
Ἰσόσκελης — 376.
Καὶ, усиливающее рѣчь, — 357, 414.
Καὶ ναί, μὰ Δία = καὶ νή, μὰ Δία — 197.
Κακῶς λέγειν — 182.

Калліасъ — 54. 60. 409 сл.
Καλλιεπεῖν — 105.
Κάπηλος — 58.
Карійцы — 183. 239. 416.
Каѳедра — 62.
Керамисъ — 63.
Кидіасъ — 281.
Клеовулъ — 106.
Κληροῦχοι — 360.
Κλίνη — 66.
Клиніасъ — 70. 163. 166.
Клятва Сократа — 415.
Коннъ — 139 слл.
Кориванты — 172.
Κρείττονες — 192.
Критіасъ — 64. 268. 431.
Критовулъ — 163.
Кромміонская свинья — 254.
Κρόνος = ἀρχαῖος — 186.
Ктизиппъ — 168.
Лакедемоняне — 104 сл. 245.
Ламахъ — 255.
Лахесъ — 255. 233.

Лахесъ (діалогъ) — 219; предметъ и цѣль его — 220; характеристика разговаривающихъ лицъ — 221; содержаніе его — 222; подлинность 223 сл.

Левъ саламинскій — 430.
Лесбосъ — 103.
Λευκὴ σταθμή — 279.
Лизіасъ — 400.
Ликонъ — 416.
Ληναῖον — 84,
Λογογράφοι = λογοποιοί — 189. 214.
Λόγοι κεκοσμημένοι — 405.
Μαθήματα — 58.
Μακρολογία, βραχυλογία — 93.
Μανικός — 277.
Марсіасъ — 184.
Мегарцы — 134.
Μέγας = χαλεπός — 170.
Медея — 134.
Мелитъ — 356. 406. 416.
Μέν — 278.
Мендея — 61.

[446]

Μέντοι — 405.
Мисонъ хинейскій — 106.
Μήτε, μηδέ — 253.
Мнемоника — 330.
Музей — 65.
Μουσική — 101.
Μυδρὸς διάπυρος — 421.
Μύωπος — 428.
Мѣста въ театрѣ — 422.
Надписи въ Дельфахъ — 106.
Начало самоусовершенія — 274.
Νεώτερον = νέον — 53. 355.
Никератъ — 259.
Никіасъ — 257. 232.
Ξενηλασία — 105.

Обычай приводить въ судъ женъ и дѣтей — 433.

Одежды древнихъ Грековъ — 329.
Одиннадцать судей — 437. 440.
Οἴα ποιεῖς — 382.
Οἴεσθαί γε χρή — 80.
Οἰκέται — 360.
Οἴκημα — 291.
Ὁμοιότης — 89.
Ὁπλομαχία — 164. 227.
Оракулъ Аполлона — 411.
Ортагоръ — 67.
Орфей — 65.
Орхистъ — 171.
Οὐτε μέγα οὐτε σμικρόν — 409.
Οὖτοι! 309.
Οὐ σχολὴ αὐτῷ — 60.
Паламидъ — 442.
Панаѳинеи — 364.
Πάντα κάλων ἐκτείνειν — 97.
Парменидъ — 71.
Патроклъ — 202.
Πατροκλὴς, Ἰφικλῆς — 202.
Πελάται — 360.
Πενία, πτωχία — 415.
Πέπλος — 363.

Переходъ отъ множ. ч. къ единст. — 78.

Периклъ — 70.
Περίπατον — 61.

Періандръ — 100.
Πιτθεὺς δῆμος — 356.
Питоклидъ — 65.
Питтакъ — 100. 106.

Платонъ, его рожденіе 1; генеалогія — 26; воспитаніе и учители 2 слл.; путешествія — 58. 9 сл.; основаніе Академіи — 8; характеръ — 11 сл.; предсмертныя занятія — 13; смерть — 13; сочиненія — 15 сл.

Πλάττειν λόγους — 405.
Политика — 191.
Πολυπραγμονεῖν — 289.
Ποῦ — 278.
Портикъ царя, См. βασιλ. Στοά.

Пословицы: ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοἰ μάχονται 109; τοὺς κορυδοὺς διώχειν — 192; ὁ Διὸς Κόρινθος — 195; καλὰ δὴ παταγεῖς — 196; οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις — 203; έν πίθῳ ἡ κεραμία — 240; κἂν κὑων κἃν ὔς γνοίη — 253; ἐν λευκῷ λευκὴ σταθμή — 279; ἐγγὐη παρὰ δ᾽ ἄτη — 294; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι — 296; τὰ πετόμενα διώκειν — 359.; ὀυ μὴ χαμαὶ πέσῃ — 380; ἁ δὲ χεῖρ τὰν χεῖρα νίζει, δός τι καὶ λαβέ τι — 403.

Πὁτεροον = ἓν ἐκ δυοῖν — 232.
Потидея — 278.
Право вступаться за убитаго — 386.
Πρᾶγμα — 56.
Предсказываніе предъ смертію — 440.
Приточная рѣчь — 70.
Продикъ — 63. 96. 102. 409.
Πρόεδροι — 418.
Прометей и Эпиметей — 71.
Προστόον — 61.

Протагоръ (діалогъ) — 43; его задача и содержаніе — 44; его цѣль — 48; сократическій характеръ — 49; время написанія — 49.

Протагоръ — софистъ, пріѣзжаетъ въ Аѳины въ другой разъ — 52; первый начинаетъ брать плату за уроки — 85; отличается искуствомъ τὰ ἤττω κρείττω ποιεῖν — 134; говоритъ о древности софистики — 64; берется

[447]

преподавать науку благоразумія въ дѣлахъ домашнихъ и общественныхъ — 68; объявляетъ возможность этой науки притчею о Прометеѣ и Эпиметеѣ — 71; выводитъ слѣдствіе, что добродѣтели причастны всѣ — 75; но что реально она не врождена, потому что родители внушаютъ ее дѣтямъ — 77 сл.; а что они не всѣ равно добродѣтельны, причина та, что не всѣ равно способны — 83; объясняетъ пѣснь Симонида — 99; почитается отцомъ эристики — 133; доказываетъ, что о всемъ съ одинакою вѣрностію можно говорить да и нѣтъ — 134; что у всякаго истина своя — 185.

Протей — 188. 381.
Προφερής — 163.
Πρυτάνεις — 69. 418.
Πρυτάνειον — 97.
Ραυδοῦχος — 97.
Риторы — 214.
Рукоплесканія — 170.
Сенатъ аѳинскій — 418.
Симонидъ — 99. 110.
Σκαληνός — 376.
Скиѳы — 206. 245.
Σκληρός — 163.
Σκυτοτόμοι — 291.
Σοὶ εἰς κεφαλήν — 181.

Сократъ — не заботится о домашней своей жизни — 230; полагаетъ, что добродѣтели учить нельзя — 68; всѣ добродѣтели подводитъ подъ понятіе знанія или мудрости — 87 слл.; устанавливаетъ различіе между бытіемъ и явленіемъ 106 сл.; указываетъ пять видовъ добродѣтели политической — 113; пріятное и непріятное поставляетъ въ связь съ добромъ и зломъ, а чрезъ то требуетъ отношенія ихъ къ знанію — 116 слл.; философію и добродѣтель принимаетъ за одно и тоже — 168; изслѣдываетъ вопросъ о счастіи и способахъ быть счастливымъ — 174 сл.;

разсматриваетъ, какое знаніе должно быть пріобрѣтаемо посредствомъ философіи — 188 слл. полагаетъ, что и царское или политическое искуство не можетъ сдѣлать людей счастливыми — 192 сл.; излагаетъ свое мнѣніе о логографахъ — 214.; учитъ, что должно вѣрить не большинству людей, а тому одному, кто знаетъ и способнѣе знать дѣло — 236; изслѣдываетъ, въ чемъ состоитъ мужество — 244 слл.; учитъ врачевать тѣло чрезъ душу — 283; разсматриваетъ, что такое разсудительность — 285 слл.; учитъ, что по доброй волѣ никто не грѣшитъ — 340; изслѣдываетъ, что называется святымъ или благочестивымъ — 362 слл.; почитаетъ себя потомкомъ Дедала — 373; живетъ болѣе семидесяти лѣтъ — 405; возбуждаетъ противъ себя ненависть многихъ — 406; защищается противъ давнихъ и новыхъ своихъ обвинителей — 408 слл.; упоминаетъ о трехъ сыновьяхъ — 433; осуждается на смерть — 435.

Солонъ — 267. 106.

Софизмы — 170. 181 сл. 187. 196. 199 сл. 203. 206 слл.

Софистика — 64. 102.
Софистъ — 56. 59 сл. 322.
Σοφός, ἀμαθής, μανθάνειν — 170.
Стасинъ — 374.
Столы мѣновщиковъ — 229. 405.
Судъ о десяти военачальникахъ — 430.
Σωφροσύνη — 76. 264.
Тавреева палестра — 277.
Ταντάλου χρήματα — 374.
Τάρυχος — 291.
Τάχ᾽ ἄν — 200.
Τετράγονος — 99.
Τιθέναι и τίθεσθαι — 176.
Τιμητόν — 396.
Τί οὐ — 52. 165. 232.
Τὸ δὲ — 414.

[448]

Τοξόται — 69.
Ферекратъ — 84.
Φίλιος — 363.
Φιλόπολις, φιλόπατρις — 417.
Φιλόσοφος ποιητικός — 280.

Формулы обвиненія Сократа — 406. 408. 417.

Χαλεπός — 102.

Характеристика греческихъ республикъ — 234. 241.

Χαριέντες — 230.
Хармидъ — 61.

Хармидъ (діалогъ) — 263; предметъ и цѣль діалога — 264 сл.; содержаніе его — 266 слл.

Херекратъ — 411.
Херефонъ — 277. 411.
Хилонъ — 106.
Хіосцы — 104.
Χρηματιστής — 193.
Эвинъ — 410.
Эвполисъ — 160.
Эврибатъ и Фринондъ — 84.

Эвтидемъ и Діонисіодоръ — 164. 135. 137.

Эвтидемъ (діалогъ) — 133; разговаривающія въ немъ лица — 135; близкое отношеніе ихъ къ Протагору — 136; цѣль разговора — 138 слл.; главная его тема — 140; содержаніе — 140 сл. взглядъ на комиковъ, какъ враговъ Сократа — 157 сл.; время написанія и подлинность діалога — 161.

Эвтидемы — 135.

Эвтифронъ (діалогъ) — 345; предметъ его и связь съ другими разговорами — 346; содержаніе 347; цѣль — 351; подлинность и время написанія — 352 сл.

Эксонская дема — 255.
Эмиграція Аѳинянъ — 411.
Эноэ — 53.

Энциклопедія наукъ у древнихъ Грековъ — 56.

Эриксимахъ — 62.
Θάτερον — 177.
Θαυμασίως γίγνεσθαι — 79.
Ὡς ἔοικε — 164.
Ὥσω — 374.
Ὧ ᾽τᾶν — 419.