Страница:Сочинения Платона (Платон, Карпов). Том 1, 1863.pdf/479

Эта страница была вычитана
446

Μέντοι — 405.
Мисонъ хинейскій — 106.
Μήτε, μηδέ — 253.
Мнемоника — 330.
Музей — 65.
Μουσική — 101.
Μυδρὸς διάπυρος — 421.
Μύωπος — 428.
Мѣста въ театрѣ — 422.
Надписи въ Дельфахъ — 106.
Начало самоусовершенія — 274.
Νεώτερον = νέον — 53. 355.
Никератъ — 259.
Никіасъ — 257. 232.
Ξενηλασία — 105.

Обычай приводить въ судъ женъ и дѣтей — 433.

Одежды древнихъ Грековъ — 329.
Одиннадцать судей — 437. 440.
Οἴα ποιεῖς — 382.
Οἴεσθαί γε χρή — 80.
Οἰκέται — 360.
Οἴκημα — 291.
Ὁμοιότης — 89.
Ὁπλομαχία — 164. 227.
Оракулъ Аполлона — 411.
Ортагоръ — 67.
Орфей — 65.
Орхистъ — 171.
Οὐτε μέγα οὐτε σμικρόν — 409.
Οὖτοι! 309.
Οὐ σχολὴ αὐτῷ — 60.
Паламидъ — 442.
Панаѳинеи — 364.
Πάντα κάλων ἐκτείνειν — 97.
Парменидъ — 71.
Патроклъ — 202.
Πατροκλὴς, Ἰφικλῆς — 202.
Πελάται — 360.
Πενία, πτωχία — 415.
Πέπλος — 363.

Переходъ отъ множ. ч. къ единст. — 78.

Периклъ — 70.
Περίπατον — 61.

Періандръ — 100.
Πιτθεὺς δῆμος — 356.
Питоклидъ — 65.
Питтакъ — 100. 106.

Платонъ, его рожденіе 1; генеалогія — 26; воспитаніе и учители 2 слл.; путешествія — 58. 9 сл.; основаніе Академіи — 8; характеръ — 11 сл.; предсмертныя занятія — 13; смерть — 13; сочиненія — 15 сл.

Πλάττειν λόγους — 405.
Политика — 191.
Πολυπραγμονεῖν — 289.
Ποῦ — 278.
Портикъ царя, См. βασιλ. Στοά.

Пословицы: ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοἰ μάχονται 109; τοὺς κορυδοὺς διώχειν — 192; ὁ Διὸς Κόρινθος — 195; καλὰ δὴ παταγεῖς — 196; οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις — 203; έν πίθῳ ἡ κεραμία — 240; κἂν κὑων κἃν ὔς γνοίη — 253; ἐν λευκῷ λευκὴ σταθμή — 279; ἐγγὐη παρὰ δ᾽ ἄτη — 294; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι — 296; τὰ πετόμενα διώκειν — 359.; ὀυ μὴ χαμαὶ πέσῃ — 380; ἁ δὲ χεῖρ τὰν χεῖρα νίζει, δός τι καὶ λαβέ τι — 403.

Πὁτεροον = ἓν ἐκ δυοῖν — 232.
Потидея — 278.
Право вступаться за убитаго — 386.
Πρᾶγμα — 56.
Предсказываніе предъ смертію — 440.
Приточная рѣчь — 70.
Продикъ — 63. 96. 102. 409.
Πρόεδροι — 418.
Прометей и Эпиметей — 71.
Προστόον — 61.

Протагоръ (діалогъ) — 43; его задача и содержаніе — 44; его цѣль — 48; сократическій характеръ — 49; время написанія — 49.

Протагоръ — софистъ, пріѣзжаетъ въ Аѳины въ другой разъ — 52; первый начинаетъ брать плату за уроки — 85; отличается искуствомъ τὰ ἤττω κρείττω ποιεῖν — 134; говоритъ о древности софистики — 64; берется препо-

Тот же текст в современной орфографии

Μέντοι — 405.
Мисон хинейский — 106.
Μήτε, μηδέ — 253.
Мнемоника — 330.
Музей — 65.
Μουσική — 101.
Μυδρὸς διάπυρος — 421.
Μύωπος — 428.
Места в театре — 422.
Надписи в Дельфах — 106.
Начало самоусовершения — 274.
Νεώτερον = νέον — 53. 355.
Никерат — 259.
Никиас — 257. 232.
Ξενηλασία — 105.

Обычай приводить в суд жен и детей — 433.

Одежды древних Греков — 329.
Одиннадцать судей — 437. 440.
Οἴα ποιεῖς — 382.
Οἴεσθαί γε χρή — 80.
Οἰκέται — 360.
Οἴκημα — 291.
Ὁμοιότης — 89.
Ὁπλομαχία — 164. 227.
Оракул Аполлона — 411.
Ортагор — 67.
Орфей — 65.
Орхист — 171.
Οὐτε μέγα οὐτε σμικρόν — 409.
Οὖτοι! 309.
Οὐ σχολὴ αὐτῷ — 60.
Паламид — 442.
Панафинеи — 364.
Πάντα κάλων ἐκτείνειν — 97.
Парменид — 71.
Патрокл — 202.
Πατροκλὴς, Ἰφικλῆς — 202.
Πελάται — 360.
Πενία, πτωχία — 415.
Πέπλος — 363.

Переход от множ. ч. к единст. — 78.

Перикл — 70.
Περίπατον — 61.

Периандр — 100.
Πιτθεὺς δῆμος — 356.
Питоклид — 65.
Питтак — 100. 106.

Платон, его рождение 1; генеалогия — 26; воспитание и учители 2 слл.; путешествия — 58. 9 сл.; основание Академии — 8; характер — 11 сл.; предсмертные занятия — 13; смерть — 13; сочинения — 15 сл.

Πλάττειν λόγους — 405.
Политика — 191.
Πολυπραγμονεῖν — 289.
Ποῦ — 278.
Портик царя, См. βασιλ. Στοά.

Пословицы: ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοἰ μάχονται 109; τοὺς κορυδοὺς διώχειν — 192; ὁ Διὸς Κόρινθος — 195; καλὰ δὴ παταγεῖς — 196; οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις — 203; έν πίθῳ ἡ κεραμία — 240; κἂν κὑων κἃν ὔς γνοίη — 253; ἐν λευκῷ λευκὴ σταθμή — 279; ἐγγὐη παρὰ δ᾽ ἄτη — 294; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι — 296; τὰ πετόμενα διώκειν — 359.; ὀυ μὴ χαμαὶ πέσῃ — 380; ἁ δὲ χεῖρ τὰν χεῖρα νίζει, δός τι καὶ λαβέ τι — 403.

Πὁτεροον = ἓν ἐκ δυοῖν — 232.
Потидея — 278.
Право вступаться за убитого — 386.
Πρᾶγμα — 56.
Предсказывание пред смертию — 440.
Приточная речь — 70.
Продик — 63. 96. 102. 409.
Πρόεδροι — 418.
Прометей и Эпиметей — 71.
Προστόον — 61.

Протагор (диалог) — 43; его задача и содержание — 44; его цель — 48; сократический характер — 49; время написания — 49.

Протагор — софист, приезжает в Афины в другой раз — 52; первый начинает брать плату за уроки — 85; отличается искусством τὰ ἤττω κρείττω ποιεῖν — 134; говорит о древности софистики — 64; берется препо-