Ὕβρις — было каждое оскорбление δι' αί-σχρουργίας, телесное насилие (напр., варварское обращение с рабами), διὰ πληγῶν, ударами, διὰ λόγων, бранью. Оба первые рода могли сделаться предметом γραφὴ ὔβρεως. Наказание зависело от оценки партий (см. Ἀγὼν τιμητός); могли приговорить даже к смерти. Компетентными судьями были фесмофеты. Под словом ὔβρις также разумеется умышленное злодеяние, в отличие от неумышленного, ἄτη (culpa).