Ἄξονες, 4-угольные деревянные колонны, на которых были написаны законы Солона. Со времени Ефиалта они стояли на рынке и их можно было поворачивать на осях. По словам Аристотеля (Plut. Sol. 25), они назывались также κύρβεις; по другим — на κύρβεις написаны были только религиозные правила. Ἔνιοι δέ φασιν ἰδίως, ἐν οἷς ἱερὰ καὶ θυσίαι περιέχονται, κύρβεις, ἄξονας δὲ τοὺς ἄλλους ὠνομάσθαι. Plut. в упоминаемом месте.