Ἀσπάξεσθαι, приветствовать; обыкновенные формулы приветствия были: χαῖρε (χαίρειν), самое древнее греческое приветствие; ὑγιαίνειν (приветствие пифагорейцев), εὖ πράττειν. В одном отрывке Филемона говорится: Αἰτῶ δ’ὑγίειαν, πρῶτον, εἶτ’ εὐπραξίαν, τρίτον δὲ χαίρειν, εἶτ’ ὀφείλειν μηδενί. Во времена Аристофана и самое ἀσπάζομαι было употребительной формулой приветствия.