Χειροτονία, поднятие рук — самый употребительный способ подачи голосов в греческих народных собраниях как при рассуждениях о государственных делах, так и при выборах. Часто это называлось ψηφίζεσθαι, откуда результат голосования — ψήφισμα. Голос меньшинства назывался ἀποχειροτονία. В отдельных филах это действие, по-видимому, называлось обыкновенно αἵρεσις. Таким образом, избранные должностные лица назывались χειροτονητοί или αἱρετοί, в противоположность тем, которые были определяемы по жребию, так называемым κληρωτοί или κυαμευτοί. Aeschin. Tim. 21. Ctes. 13, 27. Xen. mem. 1, 2, 9.