Σύμβολα, 1) δίκαι ἀπὸ συμβόλων, см. Ἔκκλητος πόλις. — 2) знаки освидетельствования и удостоверения личности, напр., печать, марки (tesserae) для афинских судей, для участвующих в народном собрании, знаки гостеприимства (tessera hospitalis), также знаки, удостоверяющие личность и звание посланников.