Σπουδάρχαι, σπουδαρχιῶντες, ἀρχαιρεσιάζοντες, назывались в Афинах искатели государственных должностей, как в Риме candidati.