Μέλαν, род жидко приготовленных цветных чернил для письма на папирусе, βίβλος. Чернильница называлась πυξίς или μελανοδόχον. Вместо перьев употребляли тростник (κάλαμος, γραφεύς), а для письма на навощенных дощечках острый грифель (γραφεῖον).