Κύαμοι / Бобы́
Реальный словарь классических древностей (Фридрих Любкер, 1854 / Филологическое общество, 1885)
Brockhaus Lexikon.jpg Словник: Cabalia — Cyzicus. Источник: Реальный словарь классических древностей (1885), с. 362 ( РГБ ) • Список сокращений названий трудов античных авторов
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедия


Κύαμοι, бобы, употреблялись в Афинах при выборах в должности посредством жребиев. При этих выборах обыкновенно ставились две урны: в одну опускались таблички (πινάκια) с именами кандидатов; чье имя и известного цвета боб одновременно вынимались из урн, тот считался выбранным. Отсюда выражение, относящееся к подобным выборам: κυαμεύειν, ἀπὸ κυάμου λαχεῖν, ἡ ἀπὸ κυάμου βουλή, κυαμευτός.