Δέραια, περιδέραια, игрушка, которую вешали детям на шею. У брошенных детей такие δέραια служили приметами, по которым их узнавали (γρωρίσματα). Eur. Ion 1430. Dio Chrys. or. 4, 25.