Γραμματεύς. Каждое учреждение в Афинах имело своего писца, который или назначался ему властями или избирался самими чиновниками. Большая часть этого многочисленного сословия занимала весьма низкое положение и не пользовалась особым почетом, почему эти писцы и брались из низшего класса народа, отчасти из числа государственных рабов. Более почетное место занимали следующие: 1) γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν, который для каждой притании избирался из числа булевтов по жребию и которому было вверено хранение общественных документов, составленных им во время его притании; вероятно, он и есть тот, имя которого писалось во главе псефисмом старинной формы (см. Ἐκκλησία, 5). — 2) γραμματεὺς τῆς βουλῆς (или τῶν. βουλευτῶν), избиравшийся советом посредством хиротонии и имевший поручение хранить законы. — 3) γραμματεὺς τῆς πόλεως (или γρ. τοῦ δήμου или ὐπογραμματεύς), избиравшийся народом. Здесь должны быть упомянуты еще оба ἀντιγραφεῖς, которые обязаны были проверять и скреплять представляемые счета: 1) ἀντιγραφεὺς τὴς βουλῆς, который должен был скреплять финансовые бумаги совета и в каждой притании один раз давать народу отчет о поступивших суммах, избирался посредством хиротонии и лишь впоследствии — по жребию. — 2) ἀντιγραφεὺς τῆς διοικὴσεως, вероятно, также избиравшийся народом, был приставлен к казначею (ταμίας τῆς διοικήσεως) в качестве контролера, скрепляющего его счета. В Этолийском союзе γραμματεύς, вместе со стратегом и гиппархом, принадлежал к числу высших союзнических чиновников, избираемых от имени союза; точно так и в Ахейском союзе.