Βοῦς, 1) жертвенный пирог в форме рога. — 2) афинская монета с изображением быка. Plut. Thes. 25. О подкупленных, которые молчат, когда должны были бы говорить, составилась пословица: βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν, βοῦν ἐπὶ γλώσσης φέρειν.