Βίδεοι, βιδιαῖοι, βίδυοι (вероятно, дигаммированное слово ἴδυος, т. е. сведущий, свидетель, судья), учреждение в Спарте, состоявшее обыкновенно из 5 человек, должность которых состояла преимущественно в надзоре за молодыми людьми. Они были подчинены педоному (παιδονόμος); упоминается и старшина их πρεσβὺς βιδέων. Paus. 3, 11, 2.