ЭЛ/ДО/Аристовул, философ

Yat-round-icon1.jpg

[51]АРИСТОВУЛЪ, Іудей Александрійскій, перипатетическій философъ, жившій въ концѣ I вѣка по Р. X., сочинилъ толкованія на пятикнижіе Моисеево, и посвятилъ ихъ Египетскому Царю Птоломею Филометору. Онъ имѣлъ цѣлію доказать, что поэты и философы Греческіе во многомъ заимствовались изъ книгъ Моисея.