[528]Еˊвнухъ м. скопецъ, каженикъ, кастратъ; стражъ при гаремѣ мусульманъ. Евнушо́къ, евнушо́нокъ, то же, малолѣтній. Е́вну́ховъ, ему принадлежащій; евну́шій, евну́шескій, имъ свойственный, къ нимъ относящійся.