ПБЭ/ДО/Анакатарзис

[645-646] АНАКАТАРЗИСЪ (ἀνακάθαρσις — ревизія, пересмотръ) — такъ называется сборникъ въ 50 книгахъ, изданный импер. Василіемъ Македоняниномъ и представляющій собою собраніе Юстиніановыхъ новеллъ, остававшихся въ дѣйствіи къ этому времени. — Курсъ лекцій проф. моск. унив. А. С. Павлова; [647-648] подробнѣе у М. А. Остроумова. Введеніе въ правосл. ц. право. Харьковъ, 1893 г. стр. 240.