Открыть главное меню
Yat-round-icon1.jpg

Записки княгини Дашковой — Приложенія Указатель
авторъ неизвѣстенъ
См. Оглавленіе. Опубл.: 1907. Источникъ: Commons-logo.svg Е. Дашкова. Записки княгини Дашковой / под ред. Н. Д. Чечулина — СПб.: А. С. Суворина, 1907.
 Википроекты: Wikidata-logo.svg Данныя


[353]

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

А.

Августъ III, король польскій, 83.

Аделаида, принцесса Бурбонская, 106.

Азара, испанскій министръ при папскомъ дворѣ, 168.

Александра Павловна, великая княжна, 231.

Александръ I Павловичъ, императоръ, VIII, 55, 228, 230, 257, 262, 291, 292, 347.

Алферова, Анна Семеновна, впослѣдствіи жена сына кн. Дашковой, 213, 323, 324, 338.

Алферовъ, маіоръ, братъ предыдущей, 338.

Альтести, 259, 282.

Амалія, принцесса Баденская, сестра императрицы Елизаветы Алексѣевны, 263.

Ангальтъ, гр., 292.

Аничковъ, домоправитель кн. Дашковой, 340, 341.

Анна Іоанновна, императрица, 3, 68.

Апраксинъ, 247.

Аракчеевъ, графъ Алексѣй Андреевичъ, 244.

Армфельдъ, графъ, 208, 282.

д’Артуа, графъ, 108.

Архаровъ, 242, 244. 246, 252, 253.

Б.

Байерсъ, 152—156, 158.

Барковъ, Александръ Петровичъ 273.

Баръ, баронъ, авторъ путевыхъ очерковъ въ письмахъ, 97.

Барятинская, княжна, фрейлина, 291, 292.

Барятинскій, кн. Иванъ Сергѣевичъ, 330, 336.

Барятинскій, князь Ѳедоръ Сергѣевичъ, 44, 58, 209, 293.

Баскаковъ, поручикъ Преображенскаго полка, 44, 68.

Батый, 161.

Бауеръ, бригадиръ, управляющій имѣніемъ кн. Потемкина, 193.

Безбородко, графъ Александръ Андреевичъ, статсъ-секретарь, впослѣдствіи свѣтлѣйшій князь, государств. канцлеръ, 70, 176, 186, 207, 227, 294, 296, 347.

Бейль, 6.

Беклей, герцогиня, 126.

Берни, кардиналъ, 162, 158.

Бестужевъ, графъ Алексѣй Петровичъ, канцлеръ, 68, 69, 78—80.

Бетсъ, миссъ, лектриса кн. Дашковой, 217, 239, 246, 248, 252, 253, 318.

Бехтеевъ, учитель княгини Дашковой, 5.

Бецкій, 67, 104.

Бибиковъ, Ѳедоръ Ивановичъ, 273.

Биронъ, маршалъ, 143.

Биронъ, Эрнестъ-Іоаннъ, герцогъ Курляндскій, регентъ, 68.

Блэръ, 126.

Болотовъ, А. Т., авторъ «Записокъ», IV.

Борромеи, кардиналъ, 145. [354]

Брадфордъ — см. Вильмотъ.

Браницкая, графиня, 291, 293.

Браницкій, графъ, 294.

Бредихинъ, капитанъ Преображенскаго полка, 37, 44, 50, 51, 53.

Бретейль, баронъ, французскій посолъ при русскомъ дворѣ, 103.

Броунъ, рижскій губернаторъ, 166.

Брюль, графъ, 164.

Брюсъ, графиня, 27.

Брюсъ, графъ Яковъ Александровичъ, ген.-аншефъ, 217.

Буало, 6.

Бургавъ, лейбъ-медикъ имп. Елизаветы Петровны, 6.

Бутурлина, графиня Марія Романовна (рожденная гр. Воронцова), 4, 29, 282.

Бутурлина, графиня, свекровь предыдущей, 30.

Бутурлинъ, графъ Дмитрій Петровичъ, 11, 314, 344.

Бутурлинъ, графъ Петръ Дмитріевичъ, сынъ предыдущаго, 323, 324, 338.

Бюртенъ, докторъ, 135, 136.

Бютъ, лордъ, 144.

Бянскій, Иванъ Алексѣевичъ, 273.

В.

Вадковскій, подполковникъ, 62. 63, 65.

Валуевъ, Петръ Степановичъ, 327, 336.

Вардигъ, художникъ, 333.

Вейнахтъ, вдова негоціанта, 115.

Веселовскій, 112.

Викторія, принцесса Бурбонская, 106.

Вилькинсонъ, банкиръ, 144.

Вильмотъ, Мавра Романовна, 125, 266, 297, 312.

Винкельманъ, 158.

Воейковъ, майоръ Преображенскаго полка, 51.

Воейковъ, Ѳедоръ Матвѣевичъ, кіевскій ген.-губернаторъ, 92.

Волковъ, Дм. Вас., секретарь конференціи, 30.

Волковъ, Андрей Андреевичъ, 273.

Волконскій, КН. Мих. Никит., ген.-аншефъ, 45, 66, 84.

Волчковъ, секретарь русской миссіи въ Данцигѣ, 95.

Вольтеръ, 6, 105, 110, 113, 143.

Воронцова, гр. Евдокія Романовна, 249, 314.

Воронцова, графиня, въ замужествѣ Строгонова, см. Строгонова.

Воронцова, гр., Елизавета Романовна, см. Полянская.

Воронцова, гр., Марія Романовна, см. Бутурлина.

Воронцовъ, графъ, атташе русской миссіи въ Гаагѣ, 95, 97, 111, 112, 182.

Воронцовъ, графъ, Александръ Романовичъ, чрезвычайный и полномочный министръ въ Голландіи, впослѣдствіи государств. канцлеръ, 4, 6, 8, 89, 117, 221, 227, 230, 234, 235, 262, 265, 276—286.

Воронцовъ, Евграфъ Алексѣевичъ, 323, 324, 338.

Воронцовъ-Дашковъ, графъ Иванъ Иларіоновичъ, VIII, 121, 315, 321, 322.

Воронцовъ, гр. Иванъ Петровичъ, 288.

Воронцовъ, графъ Михаилъ Иларіоновичъ, государств. канцлеръ, 159.

Воронцовъ, графъ Михаилъ Семеновичъ, 287, 289—291, 293, 313, 314, 320—343, 347, 351.

Воронцовъ, графъ Романъ Иларіоновичъ, 4, 68, 272, 276—278.

Воронцовъ, графъ Семенъ Романовичъ, 121, 264, 265, 289—296, 348, 352.

Воронцовы, графы, 5.

Всеволожскій, Всеволодъ Андреевичъ, 330, 336, 338.

Вюртембергскій, принцъ, 296.

Вяземскій, кн. Александръ Алексѣевичъ, генералъ-прокуроръ, 191, 192, 195, 196.

Вяземскій, кн. Григорій Ивановичъ, 329.

Г.

Гага, графъ (Густавъ III, король шведскій), 207.

Гагарина, княжна, 14. [355]

Гакерты, художники, 153.

Галіани, аббатъ, 155.

Гамильтонъ, англійскій посланникъ въ Неаполѣ, 155, 156.

Гамильтонъ, леди, супруга предыдущаго, 155, 156.

Гамильтонъ, г-жа, дочь архіепископа туамскаго, 98, 99, 107—109, 111, 116, 125, 126, 128, 144, 202—204, 266, 290.

Гамильтонъ, капитанъ шведской службы, 116.

Гамильтонъ, художникъ, 153.

Гардель, учитель танцевъ, 137.

Гвидо, художникъ, 149.

Гвидотти, художникъ, 149.

Гейнберъ, французскій негоціантъ, 72.

Гельвецій, 7.

Гендрякова, графиня, 21.

Генрихъ, прннцъ прусскій, 96, 166.

Генуци, портниха, 216.

Георги, Іоганнъ-Готлибъ, профессоръ минералогіи при Академіи Наукъ, 192.

Георгій, горцогь Голштейнъ-Готторпскій, 31, 37.

Герцъ, графь, ген.-адъютантъ Фридриха Великаго, 165.

Гиберъ, авторъ тактики, 138.

Гидонъ, маркизъ, 107.

Гленберри, лордъ, 349.

Глинъ, англійскій негоціантъ, 253.

Глѣбова, 91.

Глѣбова, Елизавета Петровна, 91, 327, 335.

Глѣбовъ, А. И., генералъ-прокуроръ, 47.

Гнѣздаревъ, управитель кн. Дашковой, 328—330.

Гобіеусъ, врачъ, 133.

Голдернесъ, леди, 130.

Голицына, княгиия, 9, 29, 247.

Голицына, княжна Варвара Павловна (въ замужествѣ гр. Головина), 289, 292, 295.

Голицына, княжна, въ замужествѣ Бредихина, 37.

Голицынъ, кн. А. М., вице-канцлеръ, 58, 296.

Голицынъ, кн. Борисъ Андреевичъ, 10, 326, 327, 335.

Голицынъ, кн. Дмитрій Алексѣевичъ, русскій посланникъ въ Голландіи, 104, 130.

Голицынъ, кн. Дмитрій Михайловичъ, русскій посолъ въ Вѣнѣ, 159, 164.

Голицынъ, П., князь, 179.

Головина, графиня Дарья Ивановна, 294.

Головкинъ, 292.

Голубцовъ, инспекторъ Академіи Наукъ, 298, 311.

Гончаровъ, сосѣдъ по имѣнію кн. Дашковой, 285.

Граммонъ, г-жа, 104.

Грейгъ, Самуилъ Карловичъ, адмиралъ, 211.

Григорій VIII, папа римскій, 150.

Григоровъ, серпуховскій городничій, 232.

Гринфильдъ, учитель сына кн. Дашковой, 128.

Грэттанъ, членъ англійскаго парламента, 129.

Гудовичъ, графъ Иванъ Васильевичъ, генералъ-адъютантъ, 27, 35, 58, 326.

Гудонъ, скульпторъ, 137.

Гунтеръ, банкиръ, 128.

Гюберъ, (по прозванію Птицеловъ), 110, 112, 143.

Д.

Даламберъ, 137.

Дамеръ, г-жа, 153, 155—157.

Дашкова, княгиня Анна Семеновна — см. Алферова.

Дашкова, княжна Александра, 81.

Дашкова, княжна Анастасія, см. Щербинина.

Дашковъ, Михаилъ, 16, 76.

Дашковъ, князь Михаилъ (Кодратъ) Ивановичъ, 8, 9, 12, 71, 271, 272.

Дашковъ, князь Павелъ Михайловичъ, сынъ предыдущаго, VIII, 141, 142, 174, 257—259, 282—285, 297, 318, 343.

Дашковы, князья, 121.

Демидовъ, Василій Ѳедоровичъ, 327, 336.

Дени, г-жа, 111, 112.

Денни, леди, Арабелла, 29. [356]

Державинъ, Гавріилъ Романовичъ, поэтъ, 196.

Джіованни да-Болонья, скульпторъ, 146.

Дивова, Елизавета Петровна, племянница кн. Дашковой, 323, 338.

Дивовъ, Адріанъ Ивановичъ, 327, 328, 335.

Дидро, VI, 100, 103—105, 107, 130—138.

Догеръ, баронесса, Анна Александровна, рожд. Полянская, 323, 324, 338.

Долгорукова, княгиня, 240, 241, 255.

Долгоруковъ, князь Николай Алексѣевичъ, русскій посланникъ въ Берлинѣ, 95, 96, 117, 165, 166, 320.

Долгоруковъ, кн. Петръ Михайловичъ, 326.

Домашневъ, Сергѣй Герасимовичъ, директоръ Академіи Наукъ, VII, 115, 186, 187, 189, 200, 227, 303, 306.

Донауровъ, Михаилъ Ивановичъ, управляющій кабинетомъ при Павлѣ I, 233, 234.

Друммондъ, 157.

Дугинъ, 287.

Дункельманъ, г-жа, 132.

Дурново, Николай Дмитріевичъ, 273.

Е.

Еверлаковы, сестры (въ замужествѣ Панина и Леонтьева), 32.

Екатерина II Алексѣевна, императрица, VI, 8, 38, 39, 70, 133, 139, 141, 162, 163, 166, 230, 233, 234, 235, 256, 261, 264, 265, 267, 279.

Екатерина Ивановна, камеристка Екатерины II, 23.

Елагинъ, Иванъ Порфирьев., 86, 87.

Елизавета Алексѣевна, императрица, супруга Александра I, 55, 264.

Елизавета Петровна, императрица, 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 22, 25, 26, 46, 47, 59, 68, 71, 73, 167, 210.

Ермолаевъ, Михаилъ Михайловичъ, 327.

Еропкинъ, П. Д., генералъ, 120.

Ж.

Жоффренъ, г-жа, 100, 101, 104.

З.

Завидовскій, 292, 294, 296.

Заворотковъ, Иванъ Михайловичъ, 273.

Загряжская, Наталья Кирилловна, 290, 294.

Закревская, фрейлина, 293.

Закревскій, директоръ Академіи Художествъ, 294.

Зборомірскій, комиссаръ Академіи Наукъ, 302.

Зиновьевъ, 74, 75, 282.

Зубовъ, князь Платонъ Александровичъ, 222, 228, 230, 259, 281.

3удерманландскій, герцогъ, см. Карлъ, принцъ.

И.

Измайловъ, 27.

Измайловъ, Михаилъ Львовичъ, генералъ-лейт., 57, 58.

Измайловъ, Михаилъ Михайловичъ, д. т. с., московскій генералъ-губернаторъ, 235, 238.

Измайловъ, Петръ Вас., управляющій дворомъ при Петрѣ III, 52.

Измайловъ, Петръ Ивановичъ, капитанъ Преображенскаго полка, впослѣдствіи дѣйств. т. сов., 45.

Ирвинъ, Мэри, леди, 126.

Исленева, Анна Петровна, племянница кн. Дашковой, 240, 241, 314, 317, 323, 324, 338.

І.
.

Іоаннъ Антоновичъ, императоръ. 85, 87.

Іосифъ II, императоръ германскій, 150, 159.

К.

Какавинскій, офицеръ, 62—65.

Каменская, г-жа, 83, 85, 89, 95, 97, 98, 103, 109, 111—113, 117, 135. [357]

Каменскій, графъ Сергѣй Михайловичъ, 328.

Каналетти, художникъ, 159.

Карлейль, леди, 107.

Карлъ, принцъ шведскій, впослѣдствіи герцогъ 3удермандандскій, 116.

Карръ, капитанъ, 57.

Карташовъ, Николай Ивановичъ, 273.

Кауницъ, князь, канцлеръ австрійскій, 160, 162, 163.

Кауфманъ, Анжелика, художница, 120.

Кегловичъ, графъ, 159, 163.

Кейзерлингъ, графиня, 94.

Кейзерлингъ, графъ, русскій посланникъ въ Варшавѣ, 88.

Кейтъ, англійскій министръ-резидентъ, 29, 38, 40.

Кельхенъ, хирургъ, 90, 119.

Киселевъ, Дмитрій Ивановичъ, 327.

Киселевъ, Ѳедоръ Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, 297, 312, 317, 320, 321.

Ключаревъ, почтъ-директоръ, 333.

Княжнинъ, Яковъ Борисовичъ, драматургъ, 222, 223.

Кобенцель, г-жа, 292.

Козодавлевъ, Осипъ Петровичъ, совѣтникъ Академіи Наукъ, 196, 222.

Коллинсъ, 98.

Колло, Марія-Анна, художница, 140, 141.

Комаржевскій, польскій генералъ, 124.

Комо Великій, 145, 154.

Корфъ, баронъ, 37.

Кочетова, Александра Николаевна, 323, 324, 338.

Кочетова, Дарья Николаевна, 323, 324, 338.

Кочетова, Екатерина Николаевна, племянница кн. Дашковой, фрейлина, 240, 263, 318, 323, 324, 338.

Крамеръ, типографщикъ, 113, 143.

Кропотовъ, Николай Алексѣевичъ, 273.

Кроткова, Марѳа Яковлевна, 327, 336.

Крузе, городничій, 244.

Крузе, докторъ, 89, 90, 119.

Куинсбери, горцогиня, 99.

Кулленъ, докторъ, 126.

Куракина, княгиня, 42.

Куракинъ, князь, 61, 85, 234.

Куракинъ, князь Алексѣй Борисовичъ, генералъ-прокуроръ, 258.

Курбатовъ, Александръ Петров., 327.

Кушелева, 294, 295.

Кэмпбель-Шауфильфъ, 111, 113.

Л.

Ламбертъ, 282.

Ланской, Александръ Дмитріевичъ, генералъ-адъютантъ, 181, 195, 207, 209, 210, 291—293.

Лаптевъ, Василій Даниловичъ, подполковникъ, затѣмъ генералъ-маіоръ, 238, 239, 242, 244, 246, 318, 323, 324, 327, 336, 338.

Ласунскій, капитанъ Измайловскаго полка, 39.

Левашовъ, генералъ, 120.

Лексель, астрономъ, 309.

Леонтьевъ, генералъ, 66, 80.

Леопольдъ, герцогъ тосканскій, 149, 150.

Лепехинъ, Иванъ Ивановичъ, профессоръ Академіи Наукъ и непремѣнный секретарь Россійской Академіи, VII, 253.

Лестокъ, графъ Іоганнъ, 69.

Линней, 309.

Лонгиновъ, Николай Михайловичъ, 341, 342.

Лопиталь, маркизъ, французскій посолъ при русскомъ дворѣ, 72.

Лопухинъ, князь Петръ Васильевичъ, генералъ-прокуроръ, 259, 336.

Лосіанъ, леди, 126.

Львовъ, 151.

Людовикъ XIV, король французскій, 32, 159.

Людовикъ XV, король французскій, 106, 109.

М.

Маврокордато, княгини Екатерина Александровна, 255, 316, 324, 325, 338.

Мазарини, кардиналъ, 88.

Малербъ, 136, 138.

Мальтицъ, 294. [358]

Мамоновъ, графъ Александръ Матвѣевичъ, генералъ-адъютантъ, 236.

Марія, королева Шотландская, 125.

Марія-Терезія, императрица германская, 46, 160.

Марковъ, 281.

Маруцци, маркизъ, русскій дипломатическій представитель въ Венеціи, 158.

Маслова, Екатерина Ивановна, 324.

Маслова, Пелагея Константиновна, 323.

Маслова, Прасковья Ивановна, 315, 322, 325, 338.

Масловъ, Иванъ, подполк., 315, 322.

Матюшкина, графиня, 184.

Медичи, герцоги флорентійскіе, 146.

Мекензи, англійскій министръ, 144.

Мелиссино, Иванъ Ивановичъ, попечитель Московскаго университета, 135, 136, 141, 142.

Мелендорфъ, прусскій генералъ, 166.

Мельгуновъ, А. П., генералъ, 27, 31, 32, 47.

Меньшиковъ, князь, майоръ, 72, 296.

Мерси, графъ, австрійскій посолъ при русскомъ дворѣ, 29.

Мещерскій, князь, генералъ, 47.

Минихъ, графъ, фельдмаршалъ, 57, 69.

Мировичъ, Вас. Як., поручикъ, 85—88.

Митчелъ, англійскій посланникъ при прусскомъ дворѣ, 96.

Михаилъ Павловичъ, великій князь, 251.

Монтескье, 6.

Морганъ, г-жа, 98, 99, 126, 128.

Морери, 7.

Мочениго, графъ, русскій дипломатическій представитель въ Пизѣ, 147.

Мусина-Пушкина, гр., см. Пушкина.

Мусинъ-Пушкинъ, гр., см. Пушкинъ.

Мюльгрэфъ, леди, 126, 127.

Н.

Нагаевъ, 281.

Нарциссъ, арапъ Петра III, 48.

Нарышкина, Елена Николаевна, 327, 336.

Нарышкинъ, Александръ Александровичъ, камергеръ, 345.

Нарышкинъ, Дмитрій Васильевичъ, 330, 336.

Нарышкинъ, Левъ Александров., 47.

Нарышкинъ, Семенъ Кирилловичъ, оберъ-егермейстеръ, 207.

Нарышкины, братья, 27.

Неккеръ, французскій министръ, 88, 99, 138.

Неккеръ, m-me, жена предыдущаго, 100, 101, 136.

Нелединская, г-жа, 178—180, 293.

Нелединскій-Мелецкій, Юрій Александровичъ, сенаторъ, 313, 316, 326, 331, 340.

Нелидова, Екаторина Ивановна, камеръ-фрейлина имп. Маріи Ѳеодоровны, 70, 251, 257.

Николаи, баронъ Андрей Львовичъ, директоръ Академіи Наукъ, статсъ-секретарь имп. Маріи Ѳеодоровны, 257, 258.

Новосильцева, 13.

Новосильцевъ, Николай Николаевичъ, 229, 297.

Нолькенъ, шведскій повѣренный въ дѣлахъ при русскомъ дворѣ, 206.

Нольсъ, жена адмирала, 119.

Норова, Татьяна Михайловна, племянница кн. Дашковой, 297, 324, 338.

Норовъ, Николай Александровичъ, 327, 328, 330, 336.

Норовъ, Сергѣй Александровичъ, 327, 329.

Нортумберландъ, герцогъ и герцогиня, 100.

Ньютонъ, 92.

Нѣмцевъ, Ѳедоръ Глѣбовичъ, 276.

Нюженъ, австрійскій министръ при прусскомъ дворѣ, 98. [359]

О.

Огинскій, гетманъ литовскій, 176.

Одаръ, совѣтникъ Коммерцъ-коллегіи, 38, 83.

Оксфордъ, леди, 107.

Олсуфьевъ, Ад. В., 294.

Орловъ, графъ Алексѣй Григорьев., 52, 53, 58, 70, 80, 86, 95, 296, 347.

Орловъ, графъ Владимиръ Григорьевичъ, 115.

Орловъ, князь Григорій Григорьевичъ, VI, 50—52, 59—61, 64, 67, 74—76, 79, 80, 82, 84, 86, 118, 119, 133—136, 142.

Орловъ, Николай Александровичъ, 273.

Орловъ, графъ Ѳедоръ Григорьевичъ, 105, 295, 296.

Орловъ, гофмаршалъ, 209.

Орловы, братья, V, 44, 52, 68, 70, 77, 80, 87, 116, 118, 344.

Остервальдъ, кавалеръ при вел. кн. Александрѣ Павловичѣ, 143, 291.

Остерманъ, графъ, 285.

П.

Павелъ I Петровичъ, императоръ, VIII, 5, 19, 20, 31, 55, 62, 70, 120, 158, 194, 195, 200, 235, 237, 238, 243—247, 251, 252, 258, 260, 261, 263, 288, 291, 294, 296, 347.

Пай, банкиръ, 144.

Палласъ, Петръ-Симонъ, академикъ, 201.

Панаевъ, земскій исправникъ, 345.

Панина, графиня Марія Родіоновна, 83, 88, 89, 278.

Панинъ, графъ Никита Ивановичъ, 31, 38, 42, 44—46, 51, 52, 55, 66, 67, 73, 82, 84, 90, 93, 94, 117, 118, 138, 171, 175.

Панинъ, графъ Петръ Ивановичъ, генералъ-аншефъ, 32, 33, 82, 85, 86, 87, 278.

Панины, братья, 81, 82, 90.

Пассекъ, капитанъ Преображенскаго полка, 37, 44, 45, 50—52, 58.

Пелопсъ, 146.

Пемброкъ, графиня Е. С., рожденная гр. Воронцова, 307.

Перекусихина, Марья Савишна, 229.

Петръ I Великій, императоръ, 55, 56, 77, 102, 112, 160, 161, 163, 174, 265, 267.

Петръ III Ѳеодоровичъ, императоръ, IV, 3, 8, 23, 26, 28, 30—32, 35, 36, 38, 40—50, 53, 55—58, 61—63, 66, 68—71, 73, 80, 87, 139, 190, 247.

Пигалль, скульпторъ, 111.

Писаревъ, Дмитрій, 328.

Пій VI, папа римскій, 160.

Плиній, 156.

Поликарповъ, тверской губернаторъ, 243.

Полиньякъ, князь, 139.

Полиньякъ, княгиня, жена предыдущаго, 137, 140.

Полянская, Елизавета Ивановна, фрейлина, племянница кн. Дашковой, 180, 209, 316.

Полянская, Елизавета Романовна (рожденная графиня Воронцова), 4, 19, 27, 34, 43, 63, 117, 171, 172, 179, 216, 289—296.

Полянскій, 64.

Полянскій, Александръ Александровичъ, племянникъ кн. Дашковой, 323, 324, 327, 336, 338.

Понятовскій, Станиславъ-Августъ, король польскій, 84, 88, 104.

Понятовскій, Станиславъ, князь, племянникъ предыдущаго, 124.

Постниковъ, Николай, управитель дѣлъ графа М. С. Воронцова, 287, 327.

Потемкина, г-жа, 214.

Потемкинъ, князь Григорій Александровичъ, 120, 134, 136, 141—143, 151, 171—173, 175, 179, 180, 181, 184, 185, 193, 194, 205, 265, 291, 294, 295, 343.

Потемкинъ, графъ, Павелъ Сергѣевичъ, генералъ, 171, 172.

Похвисневъ, Ѳедоръ, дѣйств. ст. сов., 327.

Прозоровская, княгиня, Анна Михайловна, 284, 327, 335.

Протасова, Анна Степановна, камеръ-фрейлина, 135, 292, 293, 295.

Прянишниковъ, дѣйств. статск. сов., 328,336.

Пушкина, гр., жена слѣдующаго, 99. [360]

Пушкинъ, гр., русскій министръ при англійскомъ дворѣ, 99.

Пушкинъ, Михаилъ, поручикъ, 55, 71—76.

Пясты, династія польскихъ королей, 84.

Р.

Радзивиллъ, княгиня, 282.

Радищевъ, Александръ Николаевичъ, авторъ «Путешествія изъ Петербурга въ Москву», 220, 221, 223.

Разумовскій, графъ Андрей Кирилловичъ, чрезвычайный и полномочный министръ въ Неаполѣ, 155, 259.

Разумовскій, графъ Алексѣй Григорьевичъ, фельдмаршалъ, 39, 45, 47, 48, 66, 76, 77, 294, 296.

Разумовскій, графъ Кириллъ Григорьевичъ, гетманъ, 67.

Райдеръ, леди, 107—111.

Рафаэль, 115.

Рахмановъ, Павелъ Александровичь, 296.

Ребиндеръ, русскій повѣренный въ дѣлахъ въ Данцигѣ, 96, 212, 213.

Рейналь, аббатъ, 137.

Репнина, княгиня, 42.

Репнинъ, кн. Николай Васильевичъ, фельдмаршалъ, 42—44, 88, 245, 247, 248, 288, 295.

Ржевскій, 80.

Ржевусскій, графъ, польскій посланникъ при русскомъ дворѣ, 88.

Рикъ, банкиръ, 144.

Робертсонъ, ректоръ Эдинбургскаго университета, историкъ, 125, 126.

Роджерсовъ, докторъ, 119, 172, 204.

Розальмина, г-жа, 146.

Ромберкъ, г-жа, 292.

Рославлевы, братья, капитанъ и майоръ Измайловскаго полка, 37, 44, 51, 52.

Ростопчинъ, графъ Ѳедоръ Васильевичъ, ген.-отъ-инф., 70, 316, 347, 350.

Румовскій, С. Я., академикъ, 309.

Румянцевъ, графъ Петръ Александровичъ, фельдмаршалъ, 120, 121, 171, 173, 214.

Руссо, Жанъ-Жакъ, 115, 218.

Рюльеръ, атташе при французскомъ посольствѣ въ Россіи, авторъ записокъ о переворотѣ 1762 г., 103—105, 138, 139.

С.

де-Сабранъ, г-жа, 137, 140.

Савиновъ, Василій Алексѣевичъ, 327.

Сакенъ, князь, 164.

Сакрамоза, 155.

Салтыковъ, Василій Богдановичъ, 273.

Салтыковъ, графъ Иванъ Петровичъ, фельдмаршалъ, генералъ-губернаторъ московскій, 136, 222, 282.

Сальдернъ, русскій посланникъ въ Польшѣ, 31.

Самарина, г-жа, 9.

Самарины, 9.

Самойловъ, графъ Александръ Николаевичъ, генералъ-прокуроръ, 136, 142, 143, 205, 223, 224, 233, 347.

Санти, графъ, Петръ Львовичъ, камергеръ, племянникъ кн. Дашковой, 286, 313, 317, 320, 321, 338, 324, 325, 339.

Санти, графъ, Александръ Львовичъ, братъ предыдущаго, 313.

дель-Сарто, Андреа, художникъ, 146.

Симанскій, Иванъ Петровичъ, 273.

Скавронская, графиня, 171, 291, 293.

Скоттъ, леди, 126.

Смитъ, 126.

Соколовъ, Ѳедоръ, 328, 336.

Соллогубъ, г-жа, 394.

Страбонъ, 146.

Стрекаловъ, Степанъ Ѳедоровичъ, тайн. сов., управляющій кабинетомъ при Екатеринѣ II, 207.

Строгонова, графиня,, ражденная Воронцова, 4, 29.

Строгоновъ, графъ, Александръ Сергѣевичъ; оберъ-камергеръ, 35, 38, 207. [361]

Стюартъ, англійскій министръ при туринскомъ дворѣ, 144.

Суворовъ, князь Италійскій, Александръ Васильевичъ, генералиссимусъ, 39, 41, 245, 282.

Суворовъ, Василій Ивановичъ, ген.-аншефъ, отецъ предыдущаго, 80, 81.

Суссексъ, лордъ и леди, 99, 125.

Сухотина, фрейлина, 292.

Т.

Талызина, жена камергера, 117.

Талызинъ, камергеръ, 93.

Талызинъ, капитанъ, 55.

Талызинъ, Иванъ Лук., адмиралъ, 57.

Танталъ, 146.

Танѣевъ, 123.

Татищева, Елизавета Павловна, племянница кн. Дашковой, 263, 315, 324, 325, 338.

Татищева, Марія Павловна, сестра предыдущей, 315, 324, 325, 338.

Татищевъ, Дм., камергеръ, 261, 263.

Татищевъ, Сергѣй Павловичъ, 282, 284, 325, 327, 335.

Теньеръ, художникъ, 333.

Тепловъ, Григорій Николаевичъ, статсъ-секретарь, сенаторъ, 44, 55, 56, 81, 82.

Тисдэль, королевскій гсиоралъ-прокуроръ въ Ирландіи, 98, 99.

Тиссо, врачъ, 134.

Толстой, Матвѣй Ѳедоровичъ, 327, 328.

Трескоттъ, адъюнктъ Академіи Наукъ, 309.

Трощинскій, Дмитрій Прокофьевичъ, д. т. с., 229, 285.

Трубецкой, князь, 28.

У.

Уваровъ, флигель-адъютантъ, 295.

Унгернъ, адъютантъ Петра III, 27.

Урусовъ, князь Александръ Михайловичъ, камергеръ, 263, 313, 317, 320, 321, 326.

Урусовъ, князь Павелъ Александровичъ, сынъ предыдущаго, 324, 325, 338.

Ухтомскій, князь Иванъ Михайловичъ, 327, 330, 335.

Ушаковъ, 220, 221.

Ф.

Фальконетъ, скульпторъ, 140, 141.

Фарице, итал. княжескій родъ, 154.

Ферберъ, профессоръ минералогіи Академіи Наукъ, 309.

Фергюсонъ, шотландскій историкъ, 126.

Феролете, герцогиня, 156.

Финкельштейнъ, графъ, прусскій министръ иностр. дѣлъ, 96, 165.

Фирміанъ, графъ, 145.

Фитингофъ, графъ, 294.

Форбсъ, банкиръ, 128.

Франклинъ, 211, 212.

Францъ, майоръ, 106.

Фредериксъ, баронъ, придворный банкиръ, 180.

Фридрихъ II Великій, король прусскій, IV, 37, 96, 97, 132, 144, 165.

Фуссъ, профессоръ Академіи Наукъ, 189, 192.

Х.

Хитрово, 44, 80.

Хомутовъ, Яковъ Никифоровичъ, 273.

Хорватъ, глава депутаціи австрійскихъ переселенцевъ къ имп. Елизаветѣ, 46, 47.

Хотинскій, русскій повѣренный въ дѣлахъ во Франціи, 105, 106.

Ч.

Чарторыжскіе, князья, 84.

Челищевъ, конногвардеецъ, 21.

Черемисина, Анна Иванова, 283.

Чернышева, графиня, 294.

Чернышевъ, графъ Захаръ Григорьевичъ, генералъ-фельдмаршалъ, 84. [362]

Чернышевъ, графъ Иванъ Григорьевичъ, 84, 207.

Чертковъ, 52, 207.

Чихачевъ, 286.

Чоглокова, 106.

Ш.

Шаховской, князь, 133.

Шверинъ, гувернеръ принца Карла Шведскаго, 116.

Шекспиръ, 99.

Шепелева, сестра Скавронской, 294.

Шереметевъ, Ѳедоръ Владимировичъ, 273.

Шкурина, жена камердинера Екатерины II, 52, 295.

Шрейдеманъ, офицеръ, 245, 240.

Штакельбергъ, графъ, русскій посланникъ въ Польшѣ, 193.

Штеллингъ, совѣтникъ русской миссіи въ Данцигѣ, 95.

Штелинъ, академикъ, 189.

Шуазель, герцогъ, французскій министръ, 106.

Шубинъ, скульпторъ, 195.

Шувалова, графини, фрейлина, 289.

Шуваловъ, графъ Андрей Петровичъ, 36, 140, 142, 143, 181, 195.

Шуваловъ, Иванъ Ивановичъ, 7, 11.

Щ.

Щербатова, княжна Марія Ѳедоровна, 330.

Щербинина, Настасья Михайловна, рожденная княжна Дашкова, дочь кн. Дашковой, 217, 279, 284, 280, 289, 291—293, 297, 298, 312, 316, 318, 319, 320, 329, 338, 340—342.

Щербининъ, бригадиръ, мужъ предыдущей, 122, 123, 125, 203, 225, 226, 229, 283, 292, 321.

Щербинины, мужъ и жена, родители предыдущаго, 123.

Э.

Эйлеръ, профессоръ Академіи Наукъ 189—191.

Эльмптъ, баронъ, 144.

Эмировъ, Николай, 327.

Эрнестъ, принцъ Мекленбургскій, 97.

Эрнестъ, принцъ Мекленбургъ-Стрелицкій, 116.