[3]Аббасъ II Хильми — нынѣшній хедивъ египетскій (А. I — см. I, 14), старшій сынъ Тефика-Паши, род. въ 1874 г. Учился въ Вѣнѣ. Правитъ съ 1892 Г: Сдѣланная имъ въ январѣ 1893 г. попытка ограничить вліяніе Англіи не увѣнчалась успѣхомъ.