[294]АНДРОМАХЪ Старшій (Andromachus pater), родомъ Грекъ, врачъ Императора Нерона и первый Архіятеръ (см. сіе слово). Онъ въ особенности знаменитъ своимъ теріакомъ (см. Теріакъ), весьма сложнымъ лекарствомъ, въ составъ коего входили многія пряности, опій и высушенныя ехидны. Андромахъ Младшій, сынъ предъидущаго, жилъ въ Римѣ и также былъ врачемъ Нерона. Дръ И. Спасскій .