ЭЛ/ДО/Ангелус Силезиус

[231]АНГЕЛУСЪ СИЛЕЗІУСЪ. Такъ назывался Іоаннъ Шеффлеръ, отличный Нѣмецкій духовный стихотворецъ, родившійся въ 1624 въ Брсеславлѣ или Глацѣ. Онъ былъ лейбмедикомъ Герцога Виртембергь-Эльсскаго, въ 1653 перешелъ къ Католическому исповѣданію, и умеръ 9 Іюля 1677 въ монастырѣ. Духовныя его стихотворенія и отдѣльныя поговорки до сихъ поръ уважаются въ Германіи.