[1277-1278]
Еˊвнухъ м., [греч. εὐνοῦχος], скопецъ, каженикъ, кастратъ; || стражъ при гаремѣ мусульманъ. Евнушо́къ [—шка́], евнушо́нокъ [—нка], то же, малолѣтній. Е́вну́ховъ, ему принадлежащій; евну́шій, евну́шескій, имъ свойственный, къ нимъ относящійся.