[49-50]
Апанёръ или панёръ м. морc. отвѣсное положеніе якорнаго каната; якорь на панерѣ или корабль пришелъ на апанеръ, когда поднятъ и выбранъ канатъ до отвѣса или почти.