[47-48]
Анти́по́дъ м. житель на другомъ концѣ поперечника земного шара; про́тивень, супроти́вень; || жители подъ однимъ полуденникомъ въ разныхъ полушаріяхъ, антеки. Про́тивни, въ строгомъ смыслѣ, обращаютъ другъ къ другу подошвы ногъ.