ТСД2/По-кирасирски/ДО

[247]По-кираси́рски седлать, по образу, способу кирасировъ.