[512]Дуали́смъ м. ученіе о двойственности, двоицѣ началъ, напр. начала добра и зла, или духа и плоти. Дуали́стъ, двойственникъ, двоичникъ, послѣдователь дуалистическаго ученія.