[450]Діагно́стика ж. греч. распознаніе, распознаваніе; опредѣленіе признаковъ и взаимныхъ отликовъ произведеній природы; знаніе примѣтъ: распознаваніе болѣзней, по припадкамъ и явленіям. Діагности́ческій, къ діагностикѣ, распознанію относящійся. Діагно́стикъ м. распознатель; опытный на примѣты.