Yat-round-icon1.jpg

[53]Бастръ м. низкой руки́ сахаръ, изъ переварки патокъ, стекающихъ съ лумпа; || песокъ, добываемый изъ ба́стровой свекловичной патоки, бастровый песокъ. Бастровая патока, послѣдній разборъ, стекаетъ съ сырца, съ лумпа, изъ-подъ жома (и потому напоминаетъ ба́строкъ).