Yat-round-icon1.jpg

[29]Аˊтька, а́тя, а́тенька м. ряз. тул. (отецъ, атецъ, атя?) тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, папа, па́пенька, па́почка, отецъ. См. батя.