Страница:Lexicon-05 (pluchart).djvu/577

Эта страница не была вычитана


БецкіА....................471 Бечикъ •.................. 473 Бечева....................— Бечеввикъ.................• — Бечехіи...................474 Бечета, см. Хадцедонъ. Бечь, см. Въча. Бешари или Бешаріе............— Бешбармакъ.............. . . . 475 Бешковвчи.................— Бешнкъ-ташъ и.іи Бешикъ ташы. • • • • — Бешевковичв.................476 Бешдыкъ иди Блшдыхъ • • Бешметъ иди Бяшметъ .. Бештау............ . БешуД............■ Бешъ-Бодда, см. Бежбодда. БешъТепе......... Беэсъ в.ін двоДвое В •'...........477 Беа......................—. Бжедухн...................— БэовскіД................... — Бзура..... ..............478 БзыбскіД Округъ..............479 Бзыкоть................... — Бн........і..............— Бибарсъ...................— Бвббіева.....• •.......• • • . • — Биберахъ •.................— Бибердухаджъ, см. Лбаза. Бибесбургь ............480 Бвбервхъ .................. — БиберштеДвъ (городъ.....•.....— БвберштеДвъ (Ѳедоръ Кондратьеввчъ). — Бвбвковы.................. 481 Бибиковъ (Идьв Адександроввчъ) .... 482 Бвбвковъ (Адександъ Идьвчъ)......— Бибдіандеръ ндн Бухианнъ........484 Бибдіогнозія,Биб.іюгра«>іяиБиб4І040гія — Бибдіогнозія и БибдіограФІя Сдааявсвав в Русская.................485 Биб.ііограФІя Восточная..........487 Биб-ііолвѳы.................— Бибдіомаяія, Бпб.ііомавъ, Би6.ііофидъ, БибдіотаФъ................— Бабдіомаятія. • ................488 Бибдіотека, Вяадіоѳнка..........489 I. Бибдіотеки у Евреевъ......• . 490 II. Бибдіотеки у Египтяяъ.......— III. Бибдіотеки у Персовъ.......491 IV. Бяб.ііотеки въ Греціи........— V. Бибдіотеки у Риидявъ.......—


VI. Бибдіотеви ВизавтіДскія иТурец- кія....................493 ѴІІ.Биб.сіотекиВосточвыхъвародояъ. 497 ѴШ. ЕвропеДскія Биб.ііотекн. ... - 499 Итадія..................500 Испанія н Португадів.........501 Фравція. .................503 Бедгія в Нидердаяды.........504 Австрія и Германія.......... — ШвеДцарія...............— Давія, Швеція и Норвегія......505 Веіикобританія..............506 Россія............., . . . . 507 Бибдіотека (въ архитевтоническомъ зва- чевів)....................518 Бибдіотекарь........- •......519 Бибдіофндъ, см. Бнбдіомааія. БибдеДская Догматнка, нди Биб.іеяское Богосдовіе.................539 БиблеДская нсторія ............. 530 БибдеДскія древнѳсти, нди Археодогія • 539 БибіеДскід общества. ........... 531 БвбдеАское введевіе . . . ........530 Бибд еДское эемдеопвсавіе, иди геогрвфія — Бибдія....................530 I. Окнигахъ Ветхаго Завѣта ...... — П. О квигахъ Новага Завъта......535 Бяброкта...................531 Ввбровхи.................. — Бпвавъ. . ...................533 Бивертаувъ................. — Биверъ (Фндиппъ) ... • •.......— Бигамія, см. Двожевство. Бвгдявскаа бухта, см. Баскивкая про-вввція. Бигоррское графство.....•......533 Бигръ.....................534 Бвдассоа.......•...........— Бидеръ (провввція Индостава)......— Бидеръ (городъ)...............535 Биджавагуръ................— Биджнн...........•.......• — Биджоръ................... — Биддисъ...................536 Биддоо.......•............— БидпаД....................537 Бидсъ...................538 Базаччюви......•...........538 Бизань И4Н Безань.............— 1. Бизань-мачта..............— 3. Бизавь-реД.........., . . . . — 3. Биэавь-рю............... 540