Страница:Lexicon-05 (pluchart).djvu/573

Эта страница не была вычитана


Белъ (Петръ)..................967 Бема.....................969 Бембо. . . ..................— Бембусъ . . . ................970 Беме (Яковъ)................— Беме (Іоаннъ Готдибъ)...........— Бемерва.іьдъ и.іи Богемскій Лѣсъ .... 971 Бемо.іь....... ............— Бемъ ..................... Бенабевъ...................973 Бенакъ. . . .................— Бенаресъ; . ..................— Бенгази. .................... 974 Бенгали и.га Бенгальскій язьікъ. ..... Бенгалоръ.................. Бенгаіъ. • -.................. Бенгальскій Заливъ, см. Ивдѣяскій Оке-анъ. Бенгадьскій огонь, ем. Огня потѣшвые. Бенгедь....................979 Бенгдн-керея.............- . . — Бенгуэда.................... — Бенда. . • ■•'.................980 Фращгь Бенда..............— Георгъ Бенда. . . ............981 Бендавидъ...........•......— Бендеръ (Іоаннъ)..............989 Бендеръ (Персидекое сдово)....... — Бендеръ-Аббаси или Бевдери-Абіаси. . — Бендеръ-Эмвръ, ем. Бевдъ-Эмиръ. Бендеры................... — Бендикш . •..................983 Бендоньскій................984 Бендъ (Персидское сд.)......... . — Бендъ-Эмнръ................— Беневенто.................. — Беневевтекое Герцогстао.........986 Беведиктбейрнъ...............987 Бенедиятъ (Святой) Нурсійскій......— Беведикты (иапы). ч ............« 988 Бенедиктъ I . . Бенедиктъ VIII Бепедиктъ IX. . БенедиктъХ • , БенедиктъХІ. . Бенедиктъ XII . Бенедиктъ ХШ. Беяедиктъ XIV. Бенедиктинггми............... 990 Беведди. ...................991 БенвФисъ театрадьныя...........— БенеФиціи..................999


Бенешавъ................... 993 Бензедь....................— Бензой.................... — Бснзоидъ...................— Бени.....................— Бенимъ................«...993 Бевивская бухта.............. — Бевиігь.................... — Бснпцкій................... 994 Беніовскіа..................— Бевіушко...................996 Бенкедьзенгеръ...............— БенкендорФъ......— Бенвсія...............997 Беиксъ..................• • — Бенкуденъ...............• • • — Беввингсенъ. • . • •............ 998 Бенновъ...................300 Бенсерадъ........•......... 301 Бенсди.................... — Беысъ.....................— Бентамъ...................— Бентгеямъ . •................309 Бентиводіо..................303 1) Іоавнъ Бентвводіо..........— 9) Автоніо Бентнводіо ......... — 3) Аннибадъ Бентиводіо........— 4) Савко Бентпводіо....... . «. • — 5) Іоаннъ II Бентиводіо.........304 6) АннибадъІІ и Гермесъ Бевтяводіо. — 7) Гернулесъ Бептиволіо. •......— 8) Камиллъ Бентиводіо»........— 9) Гвидо Бентвволіо......• . . . — 10) Ипполитъ Бентвволіо ......... — 11) Корнедіо Бентиводіо.........305 Бевтля......'■.............. — Бенцедь-Штернау...........• . 306 Бенценбергъ................. — Бенъ, см. Абенъ и Ибнъ. Беньо.....................307 Беоція иди Віотія.............* 308 Беравже (Алъфонсъ)............319 Реранясе (Петръ Іоаввъ)..........311 Бераръ (Фридрихъ)............313 Бераръ (провинція). ............ — Бератъ (городъ)...............314 Бератъ (Турецкая граммата).......315 Берберы................... — Бербисъ.................. . 320 Беріа..................... — Берви или Ипперберви..........— Берввкъ (графство).^............321