Страница:Encyclopedicheskii slovar tom 4 a.djvu/4

Эта страница не была вычитана
Спиcокъ гг. cотрудниковъ
„ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ“,

помѣстившихъ самостоятельныя статьи въ IV томѣ.

Аленицынъ, В. Д., магистръ
Альмедингенъ, А. Н.
Андреевскій, И. Е., проф.
Антоновъ, А. А.
Безсребренннковъ, М. И.
Безобразовъ, С. В.
Бобылевъ, Д. К., проф.
Брандтъ, Э. К., проф.
Браудо, А. И.
Быковъ, А. А.
Васильевъ, П. П., проф.
Вейнбергъ, Л. Б.
Венгерова, З. А.
Винклеръ, ф. П. П.
Воейковъ, А. И., проф.
Герценштейнъ, Г. М., прив. доц.
Гольдштейнъ, М. Ю., прив. доц.
Головнинъ, П. Н.
Городецкій, М. М.
Глинка, Ѳ. С.
Гулишамбаровъ, С. О.
Зотовъ, В. Р.
Каншинъ, Д. В.
Клейберъ, I. А., прив. доц.
Клокоцкій, С. С.
Кузнецовъ, Н. И.
Кудрявцевъ, Н. В.
Книповичъ, Н. М.
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю., прив. доц.
Лермантовъ, В. В., конс. Спб. увив.
Лесманъ, А. М.
Лопухинъ. А. П., проф.
Лось, И. Л., прив. доц.

Львовъ, М. Д., лаб. Спб. унив.
Мазаевъ, М. Н.
Марголинъ, М. М.
Массальскій, кн., В. И.
Матвѣевъ, П. А.
Морозовъ, П. О., прив. доц.
Надсонъ, Г. А., конс. Спб. унив.
Оглоблинскій, Н. Н.
Ореусъ, И. И., генер.-лейтенантъ.
Петрушевскій, Ѳ. Ѳ., проф.
Покровскій, Н. В., проф.
Прозоровскій, Д. И., проф.
Редзько, В.
Рудаковъ, В. Е.
Рудзскій, А. Ф., проф.
Рудзскій, К. А.
Селивановъ, А. Ѳ.
Скиндеръ, А. И.
Собичевскій, В. Т., проф.
Соловьевъ, Н. Ѳ., проф.
Султановъ, Н. В., проф.
Танфильевъ, Г. И.
Титовъ, А. А.
Уманскій, А. М.
Фаусекъ, В. А., магистръ.
Финкельштейнъ, Л. О., д-ръ.
Фрикъ, Э. Ю., инженеръ.
Фроловъ, В. К.
Чуйко, В. В.
Чупровъ, А. И., проф.
Шперкъ, Ф. Ѳ., д-ръ.
Энгельмейеръ, П. К., инженеръ.
Яновскій, А. Е.


Кромѣ вышепоименованныхъ лицъ, съ V тома примутъ участіе:
Багалѣй, Д. И., проф.; Бѣловъ, Е. А., проф.; Величко, К. И., проф.; Веселовскій, Алексѣй Н., проф.; Виноградовъ, П. Г., проф.; Глинка, С. Ѳ., прив. доц.; Грумъ-Гржымайло, Г. Е., путешествевннкъ; Ждановъ, А. М., проф.; Канонниковъ, И. И., проф.; Карелинъ, М. С., прив. доц.; Крыловъ, А. Н., преп. морск. корпуса; Кучеровъ, М. Г., доц.; Ламанскій, С. И.; Ланговой, Н. П., проф.; Латкинъ, Н. В.; Лидовъ, А. П., проф.; Муромцевъ, С. А.; Мякотинъ, В. А.; Нюбергь, А. Г., проф.; Пель, А. В., проф.; Покровскій, А. И.; Рубакинъ, Н. А.; Рудневъ, В. М., профессръ; Свѣшниковъ, М. И., прив. доц.; Спасовичъ, В. Д.; Тархановъ, И. Р., проф.; Успенскій. Ѳ. И., проф.; Флавицкій, Ф. М., проф.; Фойницкій, И. Я., проф.; Чельцовъ, И. М., пр.; Шуляченко, А. Р., проф.; Якимовичъ, А. А.