Страница:Энциклопедический лексикон Плюшара Т. 3.djvu/548

Эта страница не была вычитана

О Г Л. — 542 — О Г Л.

Аренднмя нмѣнія Заемнаго Банка ... — Арендаль..................32 Арендь Юауэеидъ............. — Арёндтъ (Мартинъ Фридрихъ).....— . Арензенъ (Захарій)............ — Арензенъ (Яковъ)............. — Аренсбергъ (городъ, ва Бурѣ)......— Аренсбергъ, городъ, см. АддеЙгабургъ Аренсбуріъ................. — Ареометръ................. 33 А|.еопагь..................35 Ареостидь .................36 Арескннъ.................. Арестанты.................38 Арестовать судно............. Арестъ................... Арестъ дичвмй.............• Арестъ дичный по угодовному дѣду, см. Содержаніе подъ страхею. Арестъ двнхнмаго имущества..... Аретей....................39 Аретино (Гюи)............... Аретино (Петръ).............. Аретинъ (Бароны).............40 Аретуза................... 41 Архавеуъ, идв Архенецъ........ Архансъ...........Р ...... . 42 Аржантей\іь................. Аржнсъ................... Арзамасъ.................43 Арзахелц и.ін Эйзарахеіь . . -.....45 Арзрумъ, или Эрзерумъ . • -...... Арибъ.................... Аримавъ, см. Агримеиъ. Арвмаспы.................. Аримииій...................47 Аривцы.............*..... Аристагоръ................. Аристархъ (грамматикъ........• * 48 Аристархъ (правитель Милета)..... Аристархъ (Самосскій астрономъ).... I. Названіе и цѣдь Ариѳметики .... II. О количествѣ, единицѣ и числѣ . . 56 Ш. Счисгеніе • . ........... 60 IV. Чисдитедьвое искусство...... V. Исторія Ариѳметики . •......68 Аристей (сынъ Аподдона) ........ Аристей (писатель)............. Аристей КротонскЫ........... Аристенетъ................. .49 Арнстея, см. Зміеносецъ. Аристидъ Справеддивый..........


А ристидъ (Эдіи).............. Арнстидъ Квинтидіанъ. . ,........ Аристидъ Святой............. Аристидъ (астрономъ)........... Аристиппъ. . . ............... Аристовулъ (подководецъ)........ Аристовулъ I и II. . . ,.......... Арнстовулъ Іудей ...........і Арйсгогитонъ . •.............. Арпстодемъ................. Аристократія................ Аристократъ. ,................3 Аристоксенъ. *.............. Аристодохъ, см. Кирказонъ. Аристоной..................- Аристонъ.................. Аристотедевъ, Арестотедевъ....... Аристотель................. Аристотель Фіоравевтп,см. Адьберти. АристоФанъ (поэть)............э АристоФанъ Византійскій.........3 Арицинъ...................- АришгоФСкое озеро.........* . . - Аришъ (мѣра) .•..............- Аришъ И4и Эдь-Аришъ (городъ) . . . . - Ариѳметнка.................- А риѳметнческая Машина, см. Числительная машина. Ариѳметическая прогрессія, см. Прогрессія. Ариѳметическая пропорція, см. Пропорція. Ариѳметическiй треугольникъ, см.Треугольникъ. Ариѳметическое дополненіе , см. Дооолненіе. Ариѳметическое отношеніе, сл. Отно-шееіе. Ариѳметическое среднее, см. Среднее. Ариѳмографія................10 Ариѳмодогія.................- Ариѳмомантія................- Аріана, иди Аріадна (дочь Мнноса). ... 10 Аріана, иди Аріадна (дочь Имп. Льва I). - Аріана....................- Аріежскій Департаментъ.........101 Аріенза....................- Аріесъ, см. ІОргевсбургъ. Аріетта....................- Аріовистъ..................107 Аріозо..............,.....- Аріонъ....................-