Страница:Кутузовская изба (Переспелов, 1900).pdf/29

Эта страница не была вычитана


Ефимовъ, Михаилъ Ефимовичъ.

Ефимовъ, Иванъ Михайловичъ.

Жиделевъ, Павелъ Петровичъ.

Жильцовъ, Михаилъ Леонтьевичъ.

Жильцовъ, Ѳеодосій Мартыновичъ.

Журавлевъ, Иванъ Ильичъ.

Жуковъ, Алексѣй Михайловичъ.

Журиновъ, Петръ Сергѣевичъ.

Завьяловъ, Григорій Егоровичъ.

Зайцевъ, Семенъ Семеновичъ.

Захаровъ, Василій Осиповичъ.

Зубцовъ, Павелъ Ивановичъ.

Ивановъ, Алексѣй Павловичъ.

Ильинъ, Михаилъ Ильичъ.

Исаевъ, Алексѣй Ѳедотовичъ.

Исаевъ, Петръ Алексѣевичъ.

Карягинъ, Василій Яковлевичъ.

Калининъ, Иванъ Ивановичъ.

Калининъ, Петръ Ивановичъ.

Калиновскій, Владиміръ Ивановичъ.

Капунниковъ, Николай Ѳедоровичъ.

Капустинъ, Иванъ Елеазаровичъ.

Капытинъ, Антонъ Никифоровичъ.

Карякинъ, Михаилъ Ивановичъ.

Карповъ, Андрей Ивановичъ.

Кацъ, Антонъ Петровичъ.

Качалинъ, Иванъ Ивановичъ.

Каширинъ, Абрамъ Егоровичъ.

Кизиловъ, Григорій Ѳедоровичъ.

Кирилловъ, Иванъ Кирилловичъ.

Кирилловъ, Василій Ивановичъ.

Кирилловъ, Николай Лаврентьевичъ.

Кирсановъ, Иванъ Даниловичъ.

Климовъ, Осипъ Ивановичъ.

Козловъ, Максимъ Алексѣевичъ.

Комаровъ, Григорій Ивановичъ.

Колосовъ, Николай Максимовичъ.

Ковальчукъ, Акимъ Трофимовичъ. Коваленковъ, Семенъ Амосовичъ.

Кожинъ, Ѳедоръ Ивановичъ.

Козловъ, Иванъ Алексѣевичъ.

Козловъ, Михаилъ Максимовичъ.

Кокоревъ, Архипъ Ѳедоровичъ.

Кокоревъ, Григорій Ивановичъ.

Колгановъ, Ефимъ Ивановичъ.

Колыбановъ, Иванъ Сергѣевичъ.

Комаровъ, Иванъ Михайловичъ.

Комаровъ, Николай Дмитріевичъ.

Кондратьевъ, Ѳедоръ Кондратьевичъ.

Константиновъ, Маркъ Трофимовичъ.

Кононовъ, Никита Григорьевичъ.

Кондратьевъ, Василій Ивановичъ.

Коровкинъ, Семенъ Петровичъ.

Коршуновъ, Александръ Ивановичъ.

Кочешковъ, Александръ Николаевичъ.

Косцовъ, Никита Егоровичъ.

Кошелевъ, Дмитрій Васильевичъ.

Красавинъ, Павелъ Осиповичъ.

Красновъ, Василій Матвѣевичъ.

Кувшинниковъ, Ѳеофанъ Емельяновичъ.

Кувшинниковъ, Петръ Ѳеофановичъ.

Кувшиновъ, Алексѣй Ивановичъ.

Кузнецовъ, Сергѣй Павловичъ.

Кузьминъ, Василій Архиповичъ.

Кузьмичевъ, Антипъ Ивановичъ.

Кульневъ, Василій Андреевичъ.

Кукаринъ, Гавріилъ Александровичъ.

Курбатовъ, Николай Ермиловичъ.

Куренковъ, Козьма Васильевичъ.

Курдюковъ, Василій Андреевичъ.

Курочкинъ, Александръ Петровичъ.

Курбановъ, Романъ Васильевичъ.

Кученковъ, Аѳанасій Ивановичъ.