МЭСБЕ/Антиципация

Антиципация, лат., платеж до срока с учетом процентов.