Исламский энциклопедический словарь/Использованная литература

Исламский энциклопедический словарь — Использованная литература
автор Али-заде Айдын Ариф оглы
См. СловникСтатьи по алфавиту. Источник: Али-заде А. А. Исламский энциклопедический словарь. — М.: Ансар, 2007. — 400 с. — ISBN 5-98443-025-8.Commons-logo.svg Эл. версия

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРАПравить

Али-заде А. Божественная и земная власть в исламском мировоззрении. Баку, 2004.

Али-заде А. Коран и Библия: сравнительный анализ. Мировоззренческий аспект. Баку, 2002.

Али-заде А. Хроника мусульманских государств I—VII вв. хиджры. М., 2004.

Кули-заде З. А. Теоретические проблемы истории культуры Востока и низамиведение. Баку, 1987.

Наубахти Х. Шиитские секты. М., 1973.

Шахрастани М. Книга о религиях и сектах. М., 1984.

Рзакулизаде C. Пантеизм в Азербайджане. Баку, 1982.

Akay H. İslami Terimler Sözlüğü. İstanbul, 1991.

Amili S. Ə. Ş. Ən-nəssu vəl ictihad. Qum, 2000/1420.

Ateş S. Kuran-ı Kerim Tefsiri. C. 1-6. İstanbul, 1995.

Aydınlı A. Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis. Ankara, 1986.

Ayni M. A. İslam Tasavvuf Tarihi. İstanbul, 1985.

Bağdadi A. Mezhepler Arasindaki Farklar (El-Fark Beyne’l Fırak). Ankara, 2001.

Bilmen Ö. N. Ku’ran-i Kerimden Dersler ve Öğütler. İstanbul, 1994.

Bilmen Ö. N. Hukuki İslamiyye ve İstilahatı Fikhiyye Kamusu. C. 1-8. İstanbul, 1985.

Birgivi. Bid’at ve Müstehap Kabir Ziyaretleri. İstanbul, 1997

Bursevi İ. H. Iman Esaslarına Tasavvufi Bakış (Şerh-u Şuabi’l-İman). İstanbul, 2000.

Bünyadzadə K. Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin «Əl-Lümə» əsəri. Bakı, 2003.

Dana S. Tasavvuf ve Maarifetullah. İstanbul, 1995.

Dehlevi Ş. V. Hüccetullahi’l-Baliğa. C. 2. İstanbul, 1994.

Demirci M. Tefsir Usulü ve Tarihi. İstanbul, 1998.

Dini Terimler Sözlügü. С. 1-2. İstanbul, 1995.

Dönduren H. Delilleriyle İslam İlmihalı. İstanbul, 1991.

Canan İ. Kütüb-i Sitte Muhtasarı (Terceme ve Şerhi). C 1-18. Ankara, 1995.

Cebecioğlu E. Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Anlayışı. Ankara, 1994.

Ceziri A. Islam fikhi. C. 1-8. İstanbul, 1970.

Çelebi A. İslam Düşüncesinde Cihad ve Savaş Siyaseti. İstanbul, 1994.

Ebu Hanife A. Fikh-i Ekber. İstanbul, 1996.

Ebu Zehra М. Ebu Hanife. İstanbul, 1970.

Ebu Zehra M. İslamda Siyasi, İtikadi ve Fikhi Mezhepler. İstanbul, 1983.

Ebu Zehra M. Mezhepler Tarihi. İstanbul, 1978.

El-Hin M., El-Buga M., El Serbeci. Büyük Şafii Fıkhı (El-Fıkh’ul-Menheci ala Mezheb’il-imam aş-Şafi). С. 1-4. İstanbul, 1992.

Elmalılı M. H. Y. Hak Dini Kuran dili. C. 1-9. Ankara, 1995.

Ergül A. Kalbi Hayat. İstanbul, 2000.

Fetava-i Hindiye. C. 1-4. Ankara, 1982.

Galli A. Some Aspects of al-Maturidi’s Commentary of Qur’an. Vol. 21. Islamabad, 1982.

Gazali. İhyau Ulumi’d-Din. C. 1-4. İstanbul, 1989.

Geylani A. K. Fuyuzat-ı Rabbaniye. İstanbul, 1995.

Günenç H. Büyük Safii İlmihalı. İstanbul, 1998.

Hakkı İ. İnsan-i Kamil. İstanbul, 1977.

Hakkı İ. Maarifetnamede Tasavvuf. İstanbul, 1981.

Hamadani A. S. İslamda Cəfəri məshəbi və Imam Cəfər Sadigin buyrugları. Bakı, 1991.

Hamənei S. A. Qur’anda İslami Düşüncenin Siması. Tehran, 1996.

Havva S. Hadislerle İslam Akaidi (El-Esas fi’s Sünne). C. 1-10. İstanbul, 1996.

Havva S. El-Esas fi’t-Tefsir. C. 1-16. İstanbul, 1989.

Hüdai A. M. İlm-Amel Seyru Suluk. İstanbul, 1988.

İbn Haldun. Tasavvufun Mahiyeti (Şifau’s-Sail li Tebribi’l-mesail). İstanbul, 1998.

Ibn Kesir. Buyuk Islam Tarihi (El-Bidaye ve’n Nihaye). C. 1-5. İstanbul, 1994.

İbn Kesir. Hadislerle Ku’ran-i Kerim tefsiri (Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim). C. 1-16. İstanbul, 1991.

İbn Teymiyye T. El-Akidetu’l-Vasitiyye ve Şerhi. İstanbul, 2000.

İbn Teymiyye T. Ashab-i Kiram (Risaletu Ashab-i Kiram). İstanbul, 1996.

İbn Üseymin. Ehl-i Sünnetin Muhaliflere Cevabı (Fethu Rabbil-Beriyye bi telhisil-Hameviyye). İstanbul, 2001.

İbnü-l Asir. İslam Tarihi (Al-Kamil Fi’t Tarih). C. 1-5. İstanbul, tarihsiz.

İslâm Alimleri Ansiklopedisi. С.1-14. İstanbul, 1989.

Kaşifül-ğita M. Cəfəri məshəbi və əsasları. Bakı, 1993.

Kazancı L. Peyğamberler Tarihi. C. 1-2. İstanbul, 1997.

Kehribar M. S. Tasavvufun İncelikleri. İstanbul, 1974.

Kelabazi. Doğuş Devrinde Tasavvuf. İstanbul, 1992.

Köksal M. A. İslam Tarihi. C. 1-18. İstanbul, 1991.

Kurt M. İbn Kuteybe ve Tefsir Anlayışı. İstanbul, 1996.

Kuşeyri. Risale. İstanbul, 1980.

Kütüb S. Fizılal’il-Kur’an. C. 1-9. İstanbul, 1970—1977.

Malik. Muvatta. C. 1-4. İstanbul, 1994.

Matüridi. Kitab et-Tevhid. İstanbul, 1979.

Merginani E. El-Hidaye. C. 1-4. İstanbul, 1970.

Mevdudi A. Tefkim-ul Ku’ran. С. 1-5. İstanbul, 1992.

Mevdudi E. Hilafet ve Saltanat (El-Hilafe ve’l Mulk). Ankara, 1995.

Nedevi A. B. Tasavvuf ve Hayat. İstanbul, 1967.

Nedevi A. B. İslam Önderileri Tarihi. C. 1-8. İstanbul, tarihsiz.

Nesefi Ö. Akaid. İstanbul, 1991.

Osmanlıca-Türkce Ansiklopedik büyük lugat. İstanbul, 1993.

Özcan H. Matüridide Dini Çoğulculuk. İstanbul, 1999.

Parsa M. Tevhide Giriş. İstanbul, 1988.

Qumi A. Sahibəzzaman. Bakı, 1998.

Rabbani. Mektubat-ı Rabbani. C. 1-2. İstanbul, 1980.

Rəşadi S. Hədis Elmi. İxtisas Kitabı. Bakı, 2003.

Razi. Tefsir-i-Kebir. C. 1-10. Ankara, 1989

Rüstəmov Y. Siyasi-Hüquqi Təlimlər tarixi. Bakı, 2000.

Sabuni M. Tefsirlerin Özü (Safvetü’t Tefasir). C. 1-7. İstanbul, 1995.

Sabuni M. Matüridi Akaidi (El-Bidayye fi Usuli’d-Din). Ankara, 1979.

Sahih-i Müslim. İstanbul, 1972.

Sahih-i Buhari Tercemesi. C. 1-8. İstanbul, tarihsiz.

Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi. C. 1-12. İstanbul, tarihsiz.

Saleh M. I. A Dictionary of Islamic Words and Expressions. Riyadh, 2001.

Salik S. Fikhu’s-Sünne. C. 1-4. İstanbul, 1992.

Sarıkaya M. İslam Duşunce Tarihinde Mezhepler. İstanbul, 2001.

Semerkandi E. L. Tenbihü’l-Gafilin Bustanu’l-Arifin. Ankara, 1997.

Serrac Tusi A. N. El-Luma (İslam Tasavvufu). İstanbul, 1996.

Suyuti C. Kuran İlimleri Ansiklopedisi (El-İtkan Fiulumi’l Kur’an). C. 1-2. İstanbul, tarihsiz.

Sübhi es-Salih. Hadis İlimleri ve Hadis istilahları. İstanbul, 1997.

Sünen-i Tirmizi Tercemesi. C. 1-6. İstanbul, tarihsiz.

Şafii M. Er-Risale. Ankara, 1997.

Şakir M. Hz. Ademden Bugune Kadar İslam Tarihi. C. 1-5. İstanbul, 1993.

Şamil İslam Ansiklopedisi. С. 1-6. İstanbul, 1990.

Taberi Tefsiri. C. 1-6. İstanbul, 1995.

Taftazani. Kelam İlmi ve İslam Akaidi (Şerhu’l-Akaid). İstanbul, 1999.

Yavuz F. Açıklamalı, Muamelatlı İslam İlmihalı. İslam fıkhı ve hükuku. İstanbul, 1988.

Yazıcıoğlu A. B. Envarü’l Aşi Kin. İstanbul, 1983.

Yılmaz H. K. Tasavvufi Hadis Şerhleri ve Konevinin Kırk Hadis Şerhi. İstanbul, 1990.

Yilmar K. H. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. İstanbul, 1998.

Yüksel N. Konularına göre Ku’ran-i Kerim fihristi. İstanbul, 1992.

Zehebi Ş. K. Kitabül-Kabair (İslamda Böyük Günahlar). İstanbul, 1986.

Zeydan A. İslam hukukunda Ferd ve Devlet (İslam Anayasa Hukuku). İstanbul, 1998.

Zuhayli V. İslam Fıkhı Ansiklopedisi. С. 1-10. İstanbul, 1994.

На арабском языке:

Абу Дауд. Сунан. Бейрут, б. г.

Абу Йусуф. Китаб аль-Асар. Бейрут,1355 г. х.

Абу Нуайм. Хильйа аль-авлийа. Бейрут,1405 г. х.

Абу Ханифа. Муснад. Эр-Рияд,1415 г. х.

Аль-Аджалуни. Кашф Аль-Хафа. Бейрут,1405 г. х.

Аль-Азымабади. Аун Аль-Мабуд. Бейрут,1415 г. х.

Аль-Амиди. Аль-Ихкам. Бейрут,1404 г. х.

Аль-Асманди. Базл ан-Назар филь-Усуль. Каир,1992.

Ахмад ибн Ханбал. Муснад. Каир, б. г.

Аль-Баззар. Муснад. Медина,1409 г. х.

Аль-Байхаки. Сунан. Мекка,1994.

Аль-Байхаки. Шуаб аль-иман. Бейрут,1410 г. х.

Аль-Бухари. Сахих. Бейрут,1987.

Аль-Бухари. Хальк Афал аль-Ибад. Эр-Рияд,1978.

Аль-Газали. Мукашафа аль-Кулюб. Каир, 2004.

Ад-Даракутни. Сунан. Бейрут,1966.

Ад-Дарими. Сунан. Бейрут,1407 г. х.

Аль-Джузайри. Китаб аль-Фикх аля аль-Мазахиб аль-Арбаа. Бейрут,1996.

Аль-Джурджани. Ат-Тарифат. Бейрут,1403 г. х.

Аз-Зайла`и. Насб ар-Райа. Каир,1357 г. х.

Аз-Заркани. Шарх. Бейрут,1411 г. х.

Аз-Захаби. Китаб Аль-Кабаир. Каир,1988.

Аз-Захаби. Сийар Алям ан-Нубаля. Бейрут,1413 г. х.

Аз-Захаби. Табакат аль-Мухаддисин. Амман,1404 г. х.

Аз-Зубайди. Ат-Таджрид ас-Сарих. Эр-Рияд, 1992.

Аль-Куртуби. Тафсир. Каир,1372 г. х.

Ибн аль-Джаузи. Сафва ас-Сафва. Бейрут,1979.

Ибн Касир. Тафсир. Бейрут,1401 г. х.

Ибн Маджа. Сунан. Бейрут, б. г.

Ибн Раджаб аль-Ханбали. Джами аль-Улюм ва Аль-Хикам. Бейрут,1408 г. х.

Ибн Са`д. Ат-Табакат аль-Кубра. Бейрут, б. г.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Булюг аль-Марам. Бейрут, б. г.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Аль-Исаба. Бейрут,1982.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Лисан аль-Мизан. Бейрут,1986.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Такриб ат-Тахзиб. Дамаск,1986.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Тальхис аль-Хабир. Медина,1964.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Тахзиб ат-Тахзиб. Бейрут,1984.

Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари. Бейрут,1379 г. х.

Ибн Хазм. Аль-Ихкам. Каир,1404 г. х.

Ибн Хиббан. Сахих. Бейрут,1993.

Ибн Хишам. Ас-Сира ан-Набавийа. Бейрут,1411 г. х.

Ибн Хузайма. Сахих. Бейрут,1970.

Малик ибн Анас. Муватта. Каир, б. г.

Аль-Миззи. Тахзиб аль-Камал. Бейрут,1980.

Аль-Мубаракфури. Тухфа Аль-Ахвази. Бейрут, б. г.

Аль-Мунзири. Ат-Таргиб ва ат-Тархиб. Бейрут,1417 г. х.

Муслим. Сахих. Каир, 2004.

Ан-Навави. Рийад ас-Салихин. Бейрут,1986.

Ан-Навави. Шарх аля Сахих Муслим. Бейрут,1392 г. х.

Ан-Насаи. Сунан. Алеппо,1986.

Саййид Сабик. Фикх ас-Сунна. Бейрут,1969.

Ас-Сан`ани. Субул ас-Салам. Бейрут,1389 г. х.

Ас-Суйути. Асбаб Вуруд аль-Хадис. Бейрут,1984.

Ас-Суйути. Табакат аль-Хуффаз. Бейрут,1403 г. х.

Ас-Суйути. Шарх. Алеппо,1986.

Ат-Табари. Сарих ас-Сунна. Эль-Кувейт, 1405 г. х.

Ат-Табари. Тарих. Бейрут,1407 г. х.

Ат-Табари. Тафсир. Бейрут,1405 г. х.

Ат-Тахави. Шарх Маани Аль-Асар. Бейрут,1399 г. х.

Ат-Тирмизи. Сунан. Бейрут, б. г.

Аль-Фараби. Даляил ан-Нубувва. Мекка,1406 г. х.

Хаджи Халифа. Кашф аз-Зунун. Бейрут,1992.

Аль-Хайсами. Маджма аз-Заваид. Каир,1407 г. х.

Аль-Хатыб аль-Багдади. Аль-Кифайа фи Улюм ад-Дирайа. Медина, б. г.

Аш-Шафии. Аль-Умм. Бейрут,1393 г. х.