ВЭ/ДО/Блокада

Yat-round-icon1.jpg

БЛОКАДА, изолированіе при помощи вооруженной силы части непріятельской территоріи (съ суши, съ моря или смѣшанная) съ цѣлью полнаго прекращенія всякаго рода сношенія ея съ внѣшнимъ міромъ. Въ тѣсномъ смыслѣ Б. одинъ изъ способовъ овладѣнія непріятельской сухопутной или морской крѣп.; часто примѣняется въ соединеніи съ другими способами овладѣнія крѣп. (Подроб. см. Крѣпостная война).