ВЭ/ДО/«Воин и пахарь»

"ВОИНЪ и ПАХАРЬ", сперва газета, затѣмъ еженед. в.-народ. илл. журналъ. Программа: мѣсяцесловъ, сел. хозяйство, скотоводство, армія и флотъ, біографіи, тек. событія, повѣсти, разсказы, биржа. Ежем. прил. рел.-нравств. и патріот. содержанія. Издается въ Москвѣ съ 1909 г. Цѣна — 4 р. въ г. Ред.-изд. И. И. Савостинъ.