Страница:1870, Russkaya starina, Vol 1. №1-6.pdf/409

Эта страница была вычитана

эпизоду въ исторіи дѣтей Петра Великаго, именно эпохѣ пребыванія его дочери въ городѣ Килѣ (гдѣ Анна Петровна умерла 4 мая 1728 г.) — имѣютъ нѣкоторый интересъ и значеніе; притомъ документы эти характеризуютъ личность Мавры Егоровны, игравшей впослѣдствіи, уже при императрицѣ Елисаветѣ, — важную роль. Она имѣла весьма большое вліяніе, и, какъ свидѣтельствуютъ современники (см., между прочимъ, отзывъ о вей Позье, «Русск. Стар.» изд. перв. т. I-й стр. 90, изд. второе стр. 67), не всегда хорошее, на императрицу Елисавету.

Нѣсколько писемъ М. Е. Шуваловой (Шепелевой) напечатано нами въ статьѣ: «Ближніе люди императрицы Елисаветы въ письмахъ своихъ къ государынѣ». (Арх. истор. юридич. свѣдѣній о Россіи изд. Н. В. Калачова 1861 г. кн. IV стр. 68—69).

Въ печатаемыхъ нынѣ письмахъ мы сочли не безъинтереснымъ сохранить правописаніе подленниковъ, разставя лишь знаки препинанія. Ред.

1) Всемілостівѣішая государыня цесаревна, матушка моя. Данашу я вашему высочеству, что іхъ высочество, слава богу, въ добромъ здравьі. Ещешъ данашу, что завътря будітъ къ намъ Бішевына і прінцесы маленкоі прінцъ і станутъ жить внізу. Ещешъ данашу, что у насъ марозі очень велікі, і такъ холодно, что бешубі нельзя хадить, Інова вашему высочеству писать не імѣю, точію остаюсь вашему высочеству веръная ваша раба Мавра Шепелева. 1727 году, октября 27 день, Кіль.

2) Всемілостівѣішая государыня царевна. Дерзаю я ваша высочество трудіть моімъ недастоінімъ пісмомъ, внадежді вашева высочества высокоі комне мілості. Данашу я вашему высочеству, что іхъ высочество, слава богу, вдобромъ здравьі; інова я вашемъ высочеству доношенія писать не імѣю; точію остаюсь со всякімъ решпехътомъ, вашего высочества поданеішая раба і веръная до смерті своеі Мавра Шепелева.

1727 году ноября 30 день, Кіль.

3) Всемілостівѣішая государыня цесаревна і матушка моя. Благодарствую за вашу высокую мілость, что ізволілі меня удастоіть своіимъ мілостівымі пісмімі; і впредь прашу, дабы я не оставлена была вашеі высокоі мілості матеръліноі; данашу я вашему высочеству, что іхъ высочество, слава богу, вдобромъ здравьі. Ещешъ данашу, что сестріца ваша езділа всаняхъ по Кілі, і люді все дівавалісь русъскімъ санямъ! Поздравляю я васъ царскою мізою, і желаю я вамъ тамъ веселитца; інова вамъ пісать не імѣю, точію остаюсь веръная ваша раба і дочь і кузына Мавра Шепелева.

P. S. Ещешъ данашу, что у насъ былі балі черезъ день, а последъноі былъ балъ у графа Басовыца[1]; і танцавалі мы тамъ до

  1. Графъ Бассевичъ, тайный совѣтникъ, президентъ тайнаго совѣта (Берхгольцъ IV, 108).