Страница:Сочинения Платона (Платон, Карпов). Том 2, 1863.pdf/485

Эта страница была вычитана
— 484 —

Ὀρτυγοκόπος — 420.
Отечественный чужестранецъ — 170.
Ὅτι μή, εἰ μὴ — 30.
Οὐδὲν ποικίλον — 165.
Οὐδὲν οἶον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν — 293.
Очищеніе съ пятью его степенями — 76.
Παιδοτρίβης — 245.
Πάντα χρήματα — 175.
Пенелопа — 97.
Пепаритъ — 412.

Периклъ — развратилъ Аѳинянъ — 347; ввелъ награды и жалованье за службу — 348; утаилъ часть общественнаго капитала — 348.

Персъ, родоначальникъ Персовъ — 421.
Питоклъ — 416.
Пиѳодоръ — 417.

Платоново ученіе — о мірѣ ноуменальномъ и феноменальномъ — 83; объ идеяхъ ума — 85; о состояніи души, привязывающейся къ тѣлу — 96.

Плетръ — мѣра протяженій — 426.

Πολλά ποιῶν ἐξ ἑνός — шуточная поговорка — 167.

Полосъ — 238. 239. 266.

Пословицы: πολέμου καὶ μάχης χρῆναι οὔτω μεταλαγχάνειν; οὐ πόλεμον γε ἀγγέλλεις; κατόπιν οἑρτῆς ἤκομεν καὶ ὑστεροῦμεν — 236. Πάντως, οὐ σὴ αὔτη ἡ τιμή — 318. Οὐδ᾽ οἱ γείτονες σφόδρα τι αἰσθάνονται — 423. Μυσῶν ὁ ἔσχατος; Μυσῶν λεία — 357. Δεύτερος πλοῦς — 119. Γλαύκου τέχνη — 132. Καὶ δὶς γὰρ, ὅ δεῖ καλόν ἐστιν ἐνίσπειν — 322. Ἐπι σαυτῷ τὴν σελήνην κατέλκεις — 343. Παρὸν εὖ ποιεῖν 323. Δέχεσθαι τὸ διδόμενον 323.

Править городомъ и городскимъ — 351.
Πράγματα προςτάττειν — 165.
Праздникъ Тезея — 15. 60.
Предсѣдатель Пританіона — 350.

Прекрасное, по понятіямъ Сократа и софистовъ — 282.

Припоминаніе — 175.
Προδρομή — 406.

Происхожденіе противнаго отъ противнаго — 78.

Προςπαλαίειν и ἀκροχειρίζεσθαι — 394.
Πρὸς φιλίου — 324. 398.
Рабскіе волосы — 420.
Радамантъ — 361.
Риторика — 263. 250. 291. 267.
Риѳмъ — 328.
Симміасъ и Кевисъ — 18. 62.
Σκεύη, σκευάρια — 406.
Сны по-полуночи — 16.
Слово Божіе и человѣческое — 99.
Собираніе голосовъ — 244.

Сократъ — отказывается отъ приглашеній ко дворамъ — 31; высказываетъ свое понятіе о тѣлѣ, какъ объ источникѣ зла — 72; о присутствіи въ душѣ чего-то такого, что нудитъ насъ познавать истину — 72; замѣтки о времени перваго знакомства съ Алкивіадомъ — 385; о взглядѣ его на философію — 74, на ея цѣль — 181; на счастіе — 310.

Софизмы — 173. 253.

Софистическое ученіе — о доброхотствованіи друзьямъ и дѣланіи зла врагамъ — 25. О философіи — 298.

Софисты и риторы — 265.

Спартанцы — происходили отъ Эвристена — 421; сохраняли скромность въ одеждѣ и образѣ жизни — 348.

Сраженія при Танагрѣ и Херонеѣ — 403.

Сыновья Перикла — 416.
Συγραφικῶς — 123.
Талантъ — мѣра нумизм. — 426.
Τί δὲ δή — 25.
Торпиль — 172.
Трагедія и трагики — 328.
Τραγικὴ ἀπόκρισις — 166.
Τύχῃ ἀγαθῇ — 16.
Турухтанъ — 313.

Федонъ (діалогъ): его идея — 37; содержаніе — 38; пиѳагорейскій характеръ ученія — 55; время написанія — 56.

Φυτᾶν — 392.
Χθιζὰ καὶ πρωϊζά — 465.

Тот же текст в современной орфографии

Ὀρτυγοκόπος — 420.
Отечественный чужестранец — 170.
Ὅτι μή, εἰ μὴ — 30.
Οὐδὲν ποικίλον — 165.
Οὐδὲν οἶον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν — 293.
Очищение с пятью его степенями — 76.
Παιδοτρίβης — 245.
Πάντα χρήματα — 175.
Пенелопа — 97.
Пепарит — 412.

Перикл — развратил Афинян — 347; ввел награды и жалованье за службу — 348; утаил часть общественного капитала — 348.

Перс, родоначальник Персов — 421.
Питокл — 416.
Пифодор — 417.

Платоново учение — о мире ноуменальном и феноменальном — 83; об идеях ума — 85; о состоянии души, привязывающейся к телу — 96.

Плетр — мера протяжений — 426.

Πολλά ποιῶν ἐξ ἑνός — шуточная поговорка — 167.

Полос — 238. 239. 266.

Пословицы: πολέμου καὶ μάχης χρῆναι οὔτω μεταλαγχάνειν; οὐ πόλεμον γε ἀγγέλλεις; κατόπιν οἑρτῆς ἤκομεν καὶ ὑστεροῦμεν — 236. Πάντως, οὐ σὴ αὔτη ἡ τιμή — 318. Οὐδ᾽ οἱ γείτονες σφόδρα τι αἰσθάνονται — 423. Μυσῶν ὁ ἔσχατος; Μυσῶν λεία — 357. Δεύτερος πλοῦς — 119. Γλαύκου τέχνη — 132. Καὶ δὶς γὰρ, ὅ δεῖ καλόν ἐστιν ἐνίσπειν — 322. Ἐπι σαυτῷ τὴν σελήνην κατέλκεις — 343. Παρὸν εὖ ποιεῖν 323. Δέχεσθαι τὸ διδόμενον 323.

Править городом и городским — 351.
Πράγματα προςτάττειν — 165.
Праздник Тезея — 15. 60.
Председатель Пританиона — 350.

Прекрасное, по понятиям Сократа и софистов — 282.

Припоминание — 175.
Προδρομή — 406.

Происхождение противного от противного — 78.

Προςπαλαίειν и ἀκροχειρίζεσθαι — 394.
Πρὸς φιλίου — 324. 398.
Рабские волосы — 420.
Радамант — 361.
Риторика — 263. 250. 291. 267.
Рифм — 328.
Симмиас и Кевис — 18. 62.
Σκεύη, σκευάρια — 406.
Сны пополуночи — 16.
Слово Божие и человеческое — 99.
Собирание голосов — 244.

Сократ — отказывается от приглашений ко дворам — 31; высказывает свое понятие о теле, как об источнике зла — 72; о присутствии в душе чего-то такого, что нудит нас познавать истину — 72; заметки о времени первого знакомства с Алкивиадом — 385; о взгляде его на философию — 74, на её цель — 181; на счастье — 310.

Софизмы — 173. 253.

Софистическое учение — о доброхотствовании друзьям и делании зла врагам — 25. О философии — 298.

Софисты и риторы — 265.

Спартанцы — происходили от Эвристена — 421; сохраняли скромность в одежде и образе жизни — 348.

Сражения при Танагре и Херонее — 403.

Сыновья Перикла — 416.
Συγραφικῶς — 123.
Талант — мера нумизм. — 426.
Τί δὲ δή — 25.
Торпиль — 172.
Трагедия и трагики — 328.
Τραγικὴ ἀπόκρισις — 166.
Τύχῃ ἀγαθῇ — 16.
Турухтан — 313.

Федон (диалог): его идея — 37; содержание — 38; пифагорейский характер учения — 55; время написания — 56.

Φυτᾶν — 392.
Χθιζὰ καὶ πρωϊζά — 465.