Страница:Сапунов А. Двинские или Борисовы камни.pdf/27

Эта страница не была вычитанаВъ томъ же 1842 г., графъ Тышкевичъ, въ сочинeнiи своемъ „Rzut oka na źródła archeologii krajowej“, упоминаетъ объ одномъ (2-мъ, именно) Двинскомъ камнѣ. Вотъ слова Тышкевича:[1] „Недалеко отъ Дисны, уѣзднаго города Минской губернiи, въ р. Двинѣ находится камень съ древнею надписью, по­ставленный княземъ Борисомъ, какъ знакъ гра­ницы Полоцкаго княжества. Стрыйковскiй, описывая этотъ камень и доказывая, что онъ былъ положенъ по приказанiю Бориса, сына Гинвиллы, и княгини тверской, а внука Мингайлы, кн. но-

  1. „Niedaleko od Dzisny, miasta powiatowego guber. Mińskiej, znajduje się w rzece Dżwinie kamień z napisem starosłowiańskim, postawiony przez księcia Borysa na znak granicy Księztwa Polockiego. Stryjkowski, opisuiąc ten kamień. i dowodząc, że on położony został z rozkazu Borysa, syna Ginwiłły, i księżniczki Twerskiej, a wnuka Mingajły, księcia Nowogrodzkiego, dołącza zdjęty napis, jak powiada w swej Kronice, w czasie oglądania tego kamienia, w podróży z Witebska do Dünamünde, w brzmieniu następującem: „Hospody Boże pomoży rabu twojemu Borysu“! i dodaje (czego niema na kamieniu) „Ginwiłłowiczu“. Kamień ten, dołączony tu w wizerunku, zupełnie do innego Borysa odnieść wypada. Stryjkowski z domysłu, zapewne, przez który chce się utrzymać przy Ginwiłłowiczu, mniej bacznie dodał ten wyraz, zapomniawszy, że pisząc o tem, pioro historyka trzymał w ręku“. („Rzut оka na źrodła archeologii krajowej“).
Тот же текст в современной орфографии


В том же 1842 г., граф Тышкевич, в сочинeнии своем „Rzut oka na źródła archeologii krajowej“, упоминает об одном (2-м, именно) Двинском камне. Вот слова Тышкевича:[1] „Недалеко от Дисны, уездного города Минской губернии, в р. Двине находится камень с древнею надписью, по­ставленный князем Борисом, как знак гра­ницы Полоцкого княжества. Стрыйковский, описывая этот камень и доказывая, что он был положен по приказанию Бориса, сына Гинвиллы, и княгини тверской, а внука Мингайлы, кн. но-

  1. „Niedaleko od Dzisny, miasta powiatowego guber. Mińskiej, znajduje się w rzece Dżwinie kamień z napisem starosłowiańskim, postawiony przez księcia Borysa na znak granicy Księztwa Polockiego. Stryjkowski, opisuiąc ten kamień. i dowodząc, że on położony został z rozkazu Borysa, syna Ginwiłły, i księżniczki Twerskiej, a wnuka Mingajły, księcia Nowogrodzkiego, dołącza zdjęty napis, jak powiada w swej Kronice, w czasie oglądania tego kamienia, w podróży z Witebska do Dünamünde, w brzmieniu następującem: „Hospody Boże pomoży rabu twojemu Borysu“! i dodaje (czego niema na kamieniu) „Ginwiłłowiczu“. Kamień ten, dołączony tu w wizerunku, zupełnie do innego Borysa odnieść wypada. Stryjkowski z domysłu, zapewne, przez który chce się utrzymać przy Ginwiłłowiczu, mniej bacznie dodał ten wyraz, zapomniawszy, że pisząc o tem, pioro historyka trzymał w ręku“. („Rzut оka na źrodła archeologii krajowej“).